Các trường hợp xử lý dữ liệu cá nhân mà không cần sự đồng ý của chủ dữ liệu

Businessman logging in to his tablet

Ngày 07/02/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 13/NQ-CP thông qua hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân. Theo đó, Chính phủ đồng ý quy định dữ liệu cá nhân được xử lý không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu trong trường hợp sau:

Nghị quyết 13/NQ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, tức ngày ngày 07/02/2023.

Leave a Reply

Your email address will not be published.