Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 26/8/2021 Chính phủ ban hành Nghị định 80/2021/NĐ-CP (“Nghị định 80/2021”) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Nghị định 80/2021 sẽ có hiệu lực ngày từ 15/10/2021 thay thế Nghị định 39/2018/NĐ-CP và có một số điểm mới đáng chú ý như sau:

  1. Ưu tiên hỗ trợ cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp xã hội

Theo khoản 1 Điều 4 của Nghị định 80/2021, DNNVV do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ sẽ được ưu tiên hỗ trợ trước. Trong đó, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ đã được giải thích rõ hơn bao gồm “doanh nghiệp có số lao động nữ chiếm từ 50% trở lên trên tổng số lao động trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng dưới 100 lao động; chiếm từ 30% trở lên trên tổng số lao động trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng từ 100 lao động trở lên”. Ngoài ra, DNNVV là doanh nghiệp xã hội theo quy định của pháp luật cũng sẽ được ưu tiên hỗ trợ trước.

Trường hợp DNNVV đồng thời đáp ứng điều kiện của các mức hỗ trợ khác nhau trong cùng một nội dung hỗ trợ thì doanh nghiệp được lựa chọn một mức hỗ trợ có lợi nhất.

  1. Doanh nghiệp được hỗ trợ 50% giá trị hợp đồng tư vấn về chuyển giao công nghệ, xác lập quyền sở hữu trí tuệ, tư vấn chuyển đổi số

Theo Điều 11 của Nghị định 80/2021, DNNVV được hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn chuyển giao công nghệ, tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ, tư vấn quản lý và phát triển các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

Ngoài ra, DNNVV còn được hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và 100 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa.

Đối với DNNVV thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh doanh thì được hỗ trợ tối đa 50% chi phí nhưng không quá 20 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, 50 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và 100 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa.

  1. Doanh nghiệp được nhà nước cấp bù 2%/năm cho các khoản vay

Theo Nghị định 80/2021, DNNVV khởi nghiệp sáng tạo và DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị được hỗ trợ lãi suất khi vay vốn trung và dài hạn tại các tổ chức tín dụng để thực hiện phương án, dự án sản xuất – kinh doanh theo phương thức hỗ trợ sau đầu tư đối với 1 phương án, dự án sản xuất – kinh doanh trong cùng một giai đoạn với mức chênh lệch lãi suất được Ngân hàng Nhà nước cấp bù cho các khoản vay của doanh nghiệp thông qua các tổ chức tín dụng là 2%/năm.

Theo GV Lawyers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *