Điều kiện chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư

Ngày 06/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 10/2022/QĐ-TTg (“Quyết định 10/2022”) quy định trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha; đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50ha.

Theo đó, điều kiện để được chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư tại 4 tỉnh thành (Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Cần Thơ) bao gồm:

  1. Dự án đầu tư có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thuộc một trong các trường hợp:
  • Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha trên địa bàn các thành phố Hải Phòng và Cần thơ;
  • Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha; đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50ha trên địa bàn các tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa.

2. Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt và các quy hoạch khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

3. Đã được chấp thuận đầu tư theo quy định của pháp luật mà văn bản chấp thuận còn hiệu lực đến thời điểm đề xuất; đối với dự án phải thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai thì phải được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua.

4. Có phương án trồng rừng thay thế và đảm bảo kinh phí trồng rừng thay thế được xác định trong tổng mức đầu tư của dự án đối với dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp hoặc văn bản hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế hoặc phương án sử dụng tầng đất mặt theo quy định của pháp luật về trồng trọt.

Nhà đầu tư, chủ đầu tư dự án có nhu cầu chuyển đổi đối với đất đủ điều kiện theo quy định thì thưc hiện đăng ký nhu cầu sử dụng đất tại Ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện nơi thực hiện dự án để tổng hợp gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (STNMT) để thực hiện thủ tục chuyển đổi. Đối Với dự án thực hiện trên địa bàn 2 huyện trở lên, chủ đầu tư, nhà đầu tư đăng ký trực tiếp với STNMT nơi thực hiện dự án.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, STNMT phối hợp các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức lấy ý kiến. Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày kết thúc việc lấy ý kiến, STNMT thực hiện tổng hợp, lập hồ sơ đề nghị chấp thuận việc chuyển đổi trình UBND cấp tỉnh để thẩm định và trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, chấp thuận việc chuyển đổi.

Quyết định 10/2022 có hiệu lực từ ngày ký ban hành, tức ngày 06/4/2022.

Nguồn: GV Lawyers

Leave a Reply

Your email address will not be published.