Điều kiện thỏa thuận nợ phí bảo hiểm mà không cần tài sản bảo đảm

Physician consulting his patient at clinic

Ngày 28/02/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 14/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 50/2017/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi và Thông tư 04/2021/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, trong đó đáng lưu ý là quy định về điều kiện thỏa thuận nợ phí bảo hiểm mà không cần tài sản bảo đảm giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm.

Theo đó, từ ngày 28/02/2022, bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận thay đổi thời hạn thanh toán phí bảo hiểm hoặc thỏa thuận nợ phí bảo hiểm mà không cần tài sản bảo đảm hoặc bảo lãnh thanh toán phí bảo hiểm khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

  • Bên mua bảo hiểm hoặc doanh nghiệp bảo hiểm (bao gồm trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) tại:
  • Các địa phương áp dụng giãn cách xã hội theo quy định tại Chỉ thị số 15/CT-TTg, Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; hoặc
  • Các khu vực bị cách ly y tế, phong tỏa ổ dịch để kiểm soát dịch bệnh COVID-19 theo văn bản của cấp có thẩm quyền; hoặc
  • Địa phương được xác định cấp độ dịch COVID-19 là nguy cơ rất cao, nguy cơ cao theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ.
  • Bên mua bảo hiểm phát sinh nghĩa vụ thanh toán phí bảo hiểm trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2021 cho đến khi Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch COVID-19. Trong mọi trường hợp, thời hạn thanh toán phí bảo hiểm không vượt quá thời hạn bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm”.

Thông tư 04/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày ký, tức ngày 28/02/2022.

Nguồn: GV Lawyers

Leave a Reply

Your email address will not be published.