Giảm tiền thuê đất cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ngày 25/9/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 27/2021/QĐ-TTg (“Quyết định 27/2021”) về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng áp dụng

 – Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm (sau đây gọi là người thuê đất).

- Người thuê đất không thuộc đối tượng miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.


1.2 Mức giảm tiền thuê đất
o Giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021, mức giảm này được tính trên số tiền thuê đất phải nộp của năm 2021, không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2021 và tiền chậm nộp (nếu có).

o Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp sau khi đã được giảm.

o Trường hợp người thuê đất đã nộp tiền thuê đất của năm 2021 mà sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất có phát sinh thừa tiền thuê đất thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất của kỳ sau hoặc năm tiếp; nếu không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo thì thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định.

Quyết định 27/2021 có hiệu lực từ ngày 25/9/2021.

Nguồn: GV Lawyers

Leave a Reply

Your email address will not be published.