Hướng dẫn mới về hóa đơn điện tử

Ngày 17/9/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC (“Thông tư 78/2021”) hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Thông tư 78/2021 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2022 và có một số điểm đáng chú ý về hóa đơn điện tử (HĐĐT) như sau:

  1. Người bán hàng được ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử

Theo Điều 3 của Thông tư 78/2021, người bán hàng, cung cấp dịch vụ là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được ủy nhiệm cho bên thứ 3 (là bên có quan hệ liên kết với người bán, đủ điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử, không thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử) để lập HĐĐT cho hoạt động bán hàng hoá, dịch vụ.

HĐĐT ủy nhiệm phải thể hiện tên, địa chỉ, mã số thuế của bên ủy nhiệm và tên, địa chỉ, mã số thuế của bên nhận ủy nhiệm và phải đúng thực tế phát sinh.

Việc ủy nhiệm phải được lập bằng văn bản (hợp đồng hoặc thỏa thuận) giữa hai bên và phải thể hiện đầy đủ các thông tin sau:

  • Thông tin về bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm (tên, địa chỉ, mã số thuế, chứng thư số).
  • Thông tin về HĐĐT ủy nhiệm (loại hoá đơn, ký hiệu hoá đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn).Mục đích ủy nhiệm.
  •  Thời hạn ủy nhiệm.
  •  Phương thức thanh toán hoá đơn ủy nhiệm (ghi rõ trách nhiệm thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn ủy nhiệm).
  •  Việc ủy nhiệm lập HĐĐT được xác định là thay đổi thông tin đăng ký sử dụng HĐĐT do đó bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm phải dùng mẫu 01ĐKTĐ/HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP để thông báo với cơ quan thuế.
  1. Thời điểm lập hóa đơn đối với dịch vụ ngân hàng

Theo khoản 3 Điều 6 của Thông tư 78/2021, ngày lập HĐĐT đối với trường hợp cung cấp dịch vụ ngân hàng được thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa 2 bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của 2 bên, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ,

Trường hợp cung cấp dịch vụ ngân hàng với số lượng lớn, phát sinh thường xuyên, cần có thời gian đối soát dữ liệu giữa ngân hàng và các bên thứ ba có liên quan (tổ chức thanh toán, tổ chức thẻ quốc tế hoặc các tổ chức khác) thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu giữa các bên nhưng chậm nhất không quá ngày 10 của tháng sau tháng phát sinh.

  1. Quy định về hóa đơn điện tử tạo từ máy tính tiền

Theo Điều 8 của Thông tư 78/2021, đối tượng được lựa chọn sử dụng HĐĐT tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế hoặc HĐĐT có mã/không có mã gồm: doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai có hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo mô hình kinh doanh như: trung tâm thương mại; siêu thị; bán lẻ hàng tiêu dùng; ăn uống; nhà hàng; khách sạn; bán lẻ thuốc tân dược; dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác.

HĐĐT được tạo từ máy tính tiền có các nội dung sau đây:

(i) Tên, địa chỉ, mã số thuế người bán.

(ii) Thông tin người mua nếu người mua yêu cầu (mã số định danh cá nhân/mã số thuế).

(iii) Tên hàng hóa, dịch vụ, đơn giá, số lượng, giá thanh toán. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ phải ghi rõ giá bán chưa thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT, tổng tiền thanh toán có thuế GTGT.

(iv) Thời điểm lập hóa đơn.

(v) Mã của cơ quan thuế. Mã này được cấp tự động, theo dải ký tự cho từng cơ sở kinh doanh khi đăng ký sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế và đảm bảo không trùng lắp.

Nguồn: GV Lawyers

Leave a Reply

Your email address will not be published.