Hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Ngày 29/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 35/2021/NĐ-CP (“Nghị định 35/2021”) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Nghị định 35/2021 có hiệu lực kể từ ngày ký, tức ngày 29/3/2021 thay thế cho Nghị định 63/2018/NĐ-CP và có một số điểm mới đáng lưu ý sau đây:

3.1 Quy định cụ thể lĩnh vực đầu tư và quy mô dự án PPP

Lĩnh vựcQuy mô
Giao thông vận tảiĐường bộ; đường sắt; đường thủy nội địa; hàng hải; hàng không;1.500 tỷ đồng trở lên.
Lưới điện, nhà máy điệnNăng lượng tái tạo; nhiệt điện than; nhiệt điện khí (bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng – LNG); điện hạt nhân; lưới điện; trừ các trường hợp Nhà nước độc quyền theo quy định của Luật Điện lực.1.500 tỷ đồng trở lên; riêng dự án thuộc lĩnh vực năng lượng tái tạo có tổng mức đầu tư từ 500 tỷ đồng trở lên.
Thủy lợi; cung cấp nước sạch, thoát nước và xử lý nước thải; xử lý chất thải.200 tỷ đồng trở lên.
Y tếCơ sở khám chữa bệnh; y tế dự phòng; kiểm nghiệm100 tỷ đồng trở lên.
Giáo dục – đào tạoCơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động giáo dục – đào tạo và giáo dục nghề nghiệp.100 tỷ đồng trở lên.
Hạ tầng công nghệ thông tinHạ tầng thông tin số, kinh tế số; hiện đại hóa công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng và Nhà nước; ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, trung tâm dữ liệu; các nền tảng, ứng dụng, dịch vụ quốc gia dùng chung; an toàn, an ninh mạng; hệ thống ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp; hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông (ICT) cho đô thị thông minh.200 tỷ đồng trở lên.

3.2 Ba đối tượng được hưởng ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP

Theo Điều 30 của Nghị định 35/2021, trong lựa chọn nhà đầu tư, 3 đối tượng được hưởng ưu đãi và mức ưu đãi cụ thể là:

 (1) Nhà đầu tư có hồ sơ đề xuất dự án được chấp thuận hưởng mức ưu đãi 5% khi đánh giá hồ sơ dự thầu.

(2) Nhà đầu tư có cam kết sử dụng nhà thầu trong nước tham gia thực hiện dự án với giá trị công việc chiếm tỷ lệ từ 25% tổng mức đầu tư của dự án trở lên được hưởng mức ưu đãi 3% khi đánh giá hồ sơ dự thầu.

(3) Nhà đầu tư khi tham gia lựa chọn nhà đầu tư quốc tế có cam kết sử dụng hàng hóa, vật tư, vật liệu, thiết bị trong nước để thực hiện dự án với giá trị chiếm tỷ lệ từ 25% tổng mức đầu tư của dự án trở lên được hưởng mức ưu đãi 2% khi đánh giá hồ sơ dự thầu.

Nguyên tắc ưu đãi là (i) nhà đầu tư thuộc đối tượng được hưởng nhiều hơn một loại ưu đãi thì khi tính ưu đãi chỉ được hưởng mức cao nhất theo quy định của hồ sơ mời thầu; (ii) trường hợp sau khi tính ưu đãi, nếu các hồ sơ dự thầu xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên cho nhà đầu tư có đề xuất dự án được chấp thuận; và (iii) Trường hợp nhà đầu tư thuộc đối tượng ưu đãi nêu tại mục (2) và mục (3) ở trên được lựa chọn ký kết hợp đồng nhưng không thực hiện theo đúng cam kết trong hồ sơ dự thầu và hợp đồng dự án PPP thì sẽ bị xử phạt theo quy định tại hợp đồng dự án PPP. Trong trường hợp này, hợp đồng dự án PPP phải quy định điều khoản xử phạt cụ thể tương ứng với mức ưu đãi nhà đầu tư được hưởng khi đánh giá hồ sơ dự thầu

3.3 Tỷ lệ giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng dự án PPP

Điều 35 của Nghị định 35/2021 quy định giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng được quy định trong hồ sơ mời thầu theo mức xác định từ 1,5% đến 3% tổng mức đầu tư của dự án đối với dự án có tổng mức đầu tư đến 300 tỷ đồng. Dự án có tổng mức đầu tư trên 300 tỷ đồng có giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng được quy định trong hồ sơ mời thầu theo xác định từ 1% đến 1,5% tổng mức đầu tư của dự án.

3.4 Kết quả khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư là cơ sở để xác định hình thức lựa chọn nhà đầu tư

Điều 34 của Nghị định 35/2021 quy định, căn cứ kết quả khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư, cơ quan có thẩm quyền quyết định áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi hay đàm phán cạnh tranh.

▪ Đối với hình thức đấu thầu rộng rãi (trong nước hay quốc tế, sơ tuyển hay không sơ tuyển): trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài quan tâm thì áp dụng đấu thầu quốc tế, trường hợp có từ 6 nhà đầu tư trở lên quan tâm thì áp dụng sơ tuyển.

▪ Hình thức đàm phán cạnh tranh được áp dụng trong trường hợp (i) dự án được khảo sát (việc khảo sát áp dụng với dự án xuất hiện yếu tố đặc biệt cần áp dụng giải pháp đổi mới sáng tạo nhằm rút ngắn tiến độ và hoàn thành xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng trong một khoảng thời gian nhất định, đạt mức tiết kiệm năng lượng cao, bảo vệ môi trường đối với dự án thuộc nhóm có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao theo pháp luật về bảo vệ môi trường) có không quá 3 nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án. Trường hợp sau khi khảo sát có nhiều hơn 3 nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án thì việc xác định hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi; và (ii) Dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới theo quy định của Luật PPP.

Nguồn: Global Vietnam Lawyers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *