Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Business finance man calculating budget numbers, Invoices and financial adviser working.

Ngày 11/1/2022, Quốc hội thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự, số 03/2022/QH15 (“Luật số 03”). Luật số 03 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/3/2022 với một số nội dung đáng chú ý sau đây:

 1. Thêm dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 

So với Luật Đầu tư 2020, khoản 2 Điều 3 của Luật số 03 đã bổ sung thêm các dự án sau đây thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh: 

 1. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị có quy mô sử dụng đất dưới 300 ha và quy mô dân số dưới 50.000 người.
 1. Dự án đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật về di sản văn hóa không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc phạm vi khu vực bảo vệ II của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt, trừ di tích quốc gia đặc biệt thuộc Danh mục di sản thế giới; dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt;”.
 1. Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Theo khoản 5 Điều 3 của Luật số 03, ngành, nghề kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng (không bao gồm kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng và kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự) là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được bổ sung tại số thứ tự 132a vào sau số thứ tự 132 của Phụ lục IV về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp

Theo đó, Luật số 03 đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp với những quy định mới như sau:

 • Sửa đổi, bổ sung trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị đã tham dự họp đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.
 • Báo cáo tài chính giữa năm của doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin không bắt buộc phải kiểm toán.
 1. Sửa đổi, bổ sung quy định về đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại

Điều 4 của Luật số 03 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 của Luật Nhà ở về hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại như sau:

 • Có quyền sử dụng đất hợp pháp thuộc trường hợp (i) Có quyền sử dụng đất ở; hoặc (ii) Có quyền sử dụng đất ở và đất khác không phải là đất ở đáp ứng điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư mà việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai, trừ trường hợp thuộc diện Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và các trường hợp thu hồi khác theo quy định của pháp luật.
 • Đồng thời, sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo quy định, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và thực hiện các nghĩa vụ tài chính có liên quan.
 1. Giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô điện chạy pin

Điều 8 của Luật số 03 quy đinh việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô điện chạy pin như sau:

Loại xeTừ ngày 01/3/2022 đến hết ngày 28/02/2027Từ ngày 01/3/2027
Xe chở người từ 9 chỗ trở xuống.Giảm thuế suất từ 15% xuống còn 3%Mức thuế suất là 11%.
Xe chở người từ 10 – 16 chỗ.Giảm thuế suất từ 10% xuống còn 2%.Mức thuế suất là 7%.
Xe chở người từ 16 – 24 chỗ.Giảm thuế suất từ 5% xuống còn 1%.Mức thuế suất là 4%.

Nguồn: GV Lawyers

Leave a Reply

Your email address will not be published.