Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 11/09/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 106/NQ-CP (“Nghị quyết 106”) về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Nghị quyết 106, hàng hóa của tổ chức, cá nhân Việt Nam nhập khẩu để tài trợ cho các cơ quan Nhà nước phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 sẽ được áp dụng chính sách thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng như hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại.

Để được hưởng ưu đãi thuế, tổ chức, cá nhân phải gửi văn bản đề nghị đến các bộ, ngành liên quan phê duyệt việc tiếp nhận hàng hóa và căn cứ trên văn bản phê duyệt của các cơ quan này cơ quan hải quan áp dụng thủ tục không thu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng theo quy định.

Ngoài ra, hàng hóa đã nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trước ngày 11/9/2021 được cơ quan ban ngành phê duyệt, tiếp nhận hàng hóa tài trợ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng được miễn thuế nhập khấu và thuế giá trị gia tăng. Trường hợp tổ chức, cá nhân đã nộp thuế thì được xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định pháp luật quản lý thuế.

Nghị quyết 106 có hiệu lực từ ngày 11/9/2021 và việc ưu đãi thuế được áp dụng cho đến khi có văn bản công bố hết dịch Covid-19 của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo GV Lawyers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *