Một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành lạnh, bền vững

Ngày 11 tháng 3 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 33/NQ-CP (“Nghị Quyết 33/2023”) về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững với 04 nhóm nhiệm vụ/giải pháp chủ yếu, gồm các nội dung chính sau đây:

Nghị Quyết 33/2023 sẽ có hiệu lực từ ngày ký ban hành, tức ngày 11 tháng 3 năm 2023.

Leave a Reply

Your email address will not be published.