Người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà

Collaborative process of multicultural businesspeople using laptop presentation and communication meeting brainstorming ideas about project colleagues working plan success strategy in modern office.

Ngày 28/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 08/2022/QĐ-TTg (“Quyết định 08/2022”) quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, cụ thể, từ ngày 28/3/2022, người lao động sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  1. Đối với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp

Nngười lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

  • Ở thuê, ở trọ từ ngày 01/02/2022 đến ngày 30/6/2022.
  • Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 01/4/2022.
  • Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện trên thì được nhận mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người/tháng trong thời gian tối đa là 3 tháng và được chi trả hằng tháng.

2. Đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động

Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký, kinh doanh tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

  • Ở thuê, ở trọ từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022.
  • Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022, trừ hợp đồng lao động giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã giao kết và thực hiện trước đó.
  • Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định, người lao động mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội thì phải có tên trong danh sách trả lương của người sử dụng lao động của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Người lao động quay trở lại thị trường lao động đáp ứng đủ các điều kiện trên thì được nhận mức hỗ trợ là 1.000.000 đồng/người/tháng trong thời gian tối đa là 3 tháng và được chi trả hằng tháng.

Lưu ý, để được hỗ trợ tiền thuê nhà, người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp hoặc quay trở lại thị trường lao động phải làm đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà gửi cho doanh nghiệp/người sử dụng lao động tổng hợp danh sách để làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho người lao động.

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định hoặc người lao động mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp/người sử dụng lao động của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Nguồn: GV Lawyers

Leave a Reply

Your email address will not be published.