Người lao động được làm thêm không quá 300 giờ/năm và 60 giờ/tháng

Young Asia businesswoman entrepreneur social distancing in new normal situation for virus prevention while using laptop computer and tablet back at work in office. Lifestyle after coronavirus.

Ngày 23/3/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 (“Nghị quyết 17/2022“) về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội, cụ thể như sau:

  1. Về số giờ làm thêm trong 01 năm

Khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết 17/2022 quy định, nếu người sử dụng lao động có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động thì được sử dụng người lao động làm thêm trên 200 giờ nhưng không quá 300 giờ trong 01 năm, ngoại trừ 5 đối tượng sau:

  • Người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi.
  • Người lao động là người khuyết tật nhẹ suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên, khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng.
  • Người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
  • Lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 hoặc từ tháng thứ 6 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
  • Lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

2. Về số giờ làm thêm trong 01 tháng

Điều 2 của Nghị quyết 17/2022 cho phép trường hợp người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm tối đa 300 giờ trong 01 năm có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động thì được sử dụng người lao động làm thêm trên 40 giờ nhưng không quá 60 giờ trong 01 tháng.

Lưu ý, khi tổ chức làm thêm giờ trên 200 giờ nhưng không quá 300 giờ trong 01 năm, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và trong trường hợp phải làm thêm giờ, người sử dụng lao động thực hiện các chế độ phúc lợi bảo đảm cho người lao động có điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của pháp luật về lao động. Nghị quyết Nghị quyết 17/2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2022. Đối với quy định số giờ làm thêm trong 01 năm theo khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết 17/2022 thì có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Nguồn: GV Lawyers

Leave a Reply

Your email address will not be published.