Nội dung bắt buộc thể hiện bằng phương thức điện tử trên nhãn hàng hóa

Ngày 30/12/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 18/2022/TT-BKHCN (“Thông Tư 18/2022”) quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử, trong đó ghi nhận một số nội dung chính như sau:

  • Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa được lựa chọn ghi nhãn hàng hóa bằng phương thức điện tử hoặc ghi trên nhãn gắn trực tiếp lên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa hoặc ghi trong tài liệu kèm theo của hàng hóa theo quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 111/2021/NĐ-CP.
  • Nhóm hàng hóa và nội dung bắt buộc thể hiện bằng phương thức điện tử thực hiện theo quy định tại Phụ lục “Một số nội dung theo tính chất của hàng hóa được thể hiện bằng phương thức điện tử” ban hành kèm theo Thông tư 18/2022, bao gồm một số nhóm hàng hóa như sản phẩm dệt, may, da, giầy, đồ gia dụng, thiết bị gia dụng, …
  • Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa khi thể hiện nội dung ghi nhãn theo phương thức điện tử phải bảo đảm các yêu cầu sau:
  • Phương thức điện tử được thể hiện rõ đường dẫn trên nhãn hàng hóa, ví dụ: mã số mã vạch, mã QR code, trên màn hình điện tử của sản phẩm có màn hình hoặc các phương thức điện tử thông dụng khác.
  • Bảo đảm phương tiện, thiết bị và/hoặc hướng dẫn khách hàng truy cập nội dung quy định bằng phương thức điện tử của nhãn hàng hóa tại chỗ.
  • Nội dung thể hiện bằng phương thức điện tử phải tương ứng với nội dung thể hiện trên nhãn trực tiếp, không làm người đọc, xem, nghe hiểu sai lệch bản chất của hàng hóa.

Thông tư 18/2022 có hiệu lực từ ngày 15/02/2023.

Nguồn: GV Lawyers

Leave a Reply

Your email address will not be published.