Quy chế pháp lý mới cho cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam

Ngày 20/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 70/2021/NĐ-CP (“Nghị định
70/2021”) về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 181/2013/NĐ-CP quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo liên quan đến quy định về hoạt
động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới (DVQCXBG) tại Việt Nam.

Hoạt động cung cấp DVQCXBG tại Việt Nam là việc các tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng trang thông tin điện tử kinh doanh dịch vụ quảng cáo từ hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ đặt ngoài lãnh thổ Việt Nam, cho người sử dụng tại Việt Nam, có phát sinh doanh thu tại Việt Nam.

1. Người nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo phải thông báo thông tin liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông

Theo Nghị định 70/2021, 15 ngày trước khi bắt đầu kinh doanh DVQCXBG tại Việt Nam, các tổ chức, cá nhân nước ngoài gửi thông báo trực tiếp, hoặc qua đường bưu chính, hoặc qua phương tiện điện tử đến Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) với những nội dung sau:

▪ Tên tổ chức, tên giao dịch, địa chỉ trụ sở chính nơi đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo; địa điểm đặt hệ thống máy chủ chính cung cấp dịch vụ và hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam (nếu có).

▪ Đầu mối liên hệ: Tên tổ chức, cá nhân đại diện tại Việt Nam (nếu có), địa chỉ email, điện thoại liên hệ.

2. Không hợp tác phát hành sản phẩm quảng cáo với trang thông tin điện tử vi phạm pháp luật

Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo, người quảng cáo không hợp tác phát hành sản phẩm quảng cáo với trang thông tin điện tử đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền thông báo vi phạm pháp luật công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Phải kiểm soát và loại bỏ nội dung vi phạm

Nghị định 70/2021 quy định, người phát hành quảng cáo, người quảng cáo khi tham gia giao kết hợp đồng với người kinh doanh dịch vụ quảng cáo (bao gồm tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cung cấp DVQCXBG) phải yêu cầu người kinh doanh dịch vụ quảng cáo không đặt sản phẩm quảng cáo vào nội dung vi phạm pháp luật được quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng, Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, họ còn phải yêu cầu người kinh doanh dịch vụ quảng cáo có giải pháp kỹ thuật để người phát hành quảng cáo, người quảng cáo tại Việt Nam có thể kiểm soát và loại bỏ các sản phẩm quảng cáo vi phạm pháp luật Việt Nam trên hệ thống cung cấp dịch vụ.

4. Phải xử lý quảng cáo vi phạm theo yêu cầu trong thời gian 24 giờ

Sau khi nhận được yêu cầu từ Bộ Thông tin và Truyền thông, trong thời gian 24 giờ, tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh DVQCXBG thực hiện việc xử lý quảng cáo vi phạm theo yêu cầu. Những thông tin về các quảng cáo vi phạm cũng được Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Quá thời hạn nêu trên, nếu tổ chức, cá nhân nước ngoài không xử lý quảng cáo vi phạm theo yêu cầu mà không có lý do chính đáng, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thực thi các biện pháp ngăn chặn quảng cáo vi phạm pháp luật.

Trong trường hợp phát hiện quảng cáo xuyên biên giới vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến an ninh quốc gia Việt Nam, cơ quan chức năng có thẩm quyền của Việt Nam thực hiện ngay các biện pháp ngăn chặn quảng cáo vi phạm pháp luật. Và biện pháp ngăn chặn chỉ được gỡ bỏ sau khi các quảng cáo vi phạm đã được tổ chức, cá nhân nước ngoài xử lý theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông.

5. Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo trong nước phải báo cáo định kỳ trước ngày 31/12 hàng năm

Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo trong nước có hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh DVQCXBG tại Việt Nam thực hiện báo cáo định kỳ hàng năm trước ngày 31 tháng 12 hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu về hoạt động cung cấp DVQCXBG tại Việt Nam cho Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) theo Mẫu số 01 của Nghị định 70/2021 và có thể gửi trực tiếp, qua đường bưu chính hoặc qua phương tiện điện tử (trước đây, gửi báo cáo định kỳ 6 tháng/lần). Nghị định 70/2021 sẽ có hiệu lực từ ngày 15/9/2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *