Quy định mới về giá tính lệ phí trước bạ đối với hợp đồng mua bán nhà đất không tách riêng phần giá trị nhà và đất

Ngày 28/02/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 13/2022/TT-BTC (“Thông tư 13/2022”) về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ, trong đó đáng lưu ý là quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với hợp đồng mua bán nhà đất không tách riêng phần giá trị nhà và đất.

Theo đó, điểm c khoản 1 Điều 3 của Thông tư 13/2022 quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với giá nhà, đất tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà đất không tách riêng phần giá trị nhà và giá trị đất như sau:

  • Trường hợp tổng giá trị nhà, đất tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà đất cao hơn tổng giá trị nhà, đất theo giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ là giá tại hợp đồng mua bán, chuyển quyền.
  • Trường hợp tổng giá trị nhà, đất tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà đất thấp hơn tổng giá trị nhà, đất theo giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Ngoài ra, Thông tư 13/2022 còn quy định rõ giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà chung cư là giá không bao gồm kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư. Trường hợp trên hợp đồng mua bán nhà và trên hóa đơn mua bán nhà không tách riêng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư thì giá tính lệ phí trước bạ là tổng giá trị mua bán nhà ghi trên hóa đơn bán nhà hoặc hợp đồng mua bán nhà.

Thông tư 13/2022 có hiệu lực ngày 01/3/2022 và bãi bỏ Thông tư 301/2016/TT-BTC và Thông tư 20/2019/TT-BTC.

Nguồn: GV Lawyers

Leave a Reply

Your email address will not be published.