Quy định mới về kinh doanh và sử dụng dịch vụ bưu chính

Ngày 12/4/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 25/2022/NĐ-CP (“Nghị định 25/2022”) về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 47/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính. Trong đó, đáng chú ý là quy định mới liên quan đến kinh doanh và sử dụng dịch vụ bưu chính như sau:

Doanh nghiệp nộp hồ sơ cấp giấy phép bưu chính qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Nghị định 25/2022 quy định doanh nghiệp, tổ chức đề nghị cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ. (Hiện nay là nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính). 

Rút ngắn thời hạn cấp giấy phép dịch vụ bưu chính

Hiện nay, theo quy định tại Điều 8 của Nghị định 47/2011/NĐ-CP, kể từ ngày nhận được hồ sơ, việc thẩm tra và cấp giấy phép bưu chính sẽ được thực hiện trong 30 ngày.

Tuy nhiên, theo quy định mới của Nghị định 25/2022 thì thời hạn thẩm tra và cấp giấy phép bưu chính sẽ giảm xuống còn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Giá cước dịch vụ bưu chính phải bằng đồng Việt Nam

Theo khoản 16 Điều 1 của Nghị định 25/2022, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính, đại lý cung ứng dịch vụ bưu chính có quyền quyết định, điều chỉnh giá cước dịch vụ bưu chính phải công khai giá cước dịch vụ bưu chính bằng đồng Việt Nam (đã gồm các loại thuế, phụ phí của dịch vụ) và thông tin liên quan khác (nếu có) dưới một hoặc một số hình thức như niêm yết tại điểm phục vụ, thông báo bằng văn bản, đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc các hình thức khác để thuận tiện cho việc quan sát, nhận biết của mọi tổ chức, cá nhân.

Giá cước dịch vụ bưu chính được công khai kể từ thời điểm doanh nghiệp, tổ chức cung ứng dịch vụ và phải thống nhất với giá cước mà doanh nghiệp, tổ chức đã thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính.

Khuyến mại trong cung ứng dịch vụ bưu chính không được quá 50% giá cước

Theo Nghị định 25/2022, việc khuyến mại trong cung ứng dịch vụ bưu chính sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại. Trong đó, mức giảm giá cước tối đa đối với dịch vụ bưu chính được khuyến mại bằng hình thức giảm giá không được vượt quá 50% giá cước gần nhất đã công khai, thông báo theo quy định.

Trách nhiệm lưu trữ tài liệu, thông tin

Nghị định 25/2022 quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính trong việc lưu trữ tài liệu, thông tin như sau:

  • Đối với tài liệu là hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính, chứng từ xác nhận việc chấp nhận bưu gửi giữa doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính và người gửi (bằng văn bản giấy hoặc điện tử) thì thời gian lưu trữ tối thiểu là 05 năm.
  • Đối với thông tin về người gửi, người nhận và thông tin liên quan đến bưu gửi thì thời gian lưu trữ tối thiểu là 01 năm kể từ ngày được cung cấp.

Nghị định 25/2022 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/6/2022 và thay thế Thông tư 02/2012/TT-BTTTT.

Nguồn: GV Lawyers

Leave a Reply

Your email address will not be published.