Quy định mới về mua, bán trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng

Cropped image of business man sitting by the table in cafe and analyzing indicators on laptop computer

Ngày 10/11/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 16/2021/TT-NHNN (“Thông tư 16/2021”) quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp trong lãnh thổ Việt Nam, thay thế cho Thông tư 22/2016/TT-NHNN, Thông tư số 15/2018/TT-NHNN với một số điểm mới đáng lưu ý sau đây:

 • Tổ chức tín dụng chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi nợ xấu dưới 3%

Theo khoản 5 Điều 4 của Thông tư 16/2021, tổ chức tín dụng (TCTD) chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) khi TCTD đó có tỷ lệ nợ xấu dưới 3% theo kỳ phân loại gần nhất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động đối với TCTD trước thời điểm mua TPDN.

 • Điều kiện để trái phiếu doanh nghiệp được thực hiện giao dịch mua, bán

Điều 5 của Thông tư 16/2021 quy định, TPDN được thực hiện giao dịch mua, bán khi đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Là TPDN được phát hành theo đúng quy định của pháp luật.
 • Được phát hành bằng đồng Việt Nam.
 • Thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên bán, chưa đến hạn thanh toán hết gốc, lãi và bên bán cam kết TPDN không có tranh chấp, được phép giao dịch theo quy định của pháp luật, không trong tình trạng đang mua bán có kỳ hạn, chiết khấu, tái chiết khấu (trừ trường hợp TCTD mua TPDN phát hành để bán lần đầu).
 • 3 trường hợp tổ chức tín dụng không được mua trái phiếu doanh nghiệp

Theo khoản 8 Điều 4 của Thông tư 16/2021, các TCTD không được mua TPDN phát hành trong đó trong có mục đích để:

 • Cơ cấu lại các khoản nợ của chính doanh nghiệp phát hành;
 • Góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp khác; và
 • Tăng quy mô vốn hoạt động.

Ngoài ra, Thông tư 16/2021 còn quy định một số nguyên tắc mua, bán trái phiếu doanh nghiệp như sau:

 • TCTD chỉ được mua TPDN mà doanh nghiệp phát hành đã thay đổi mục đích sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật trước thời điểm TCTD mua trái phiếu khi doanh nghiệp phát hành trái phiếu được xếp hạng ở mức cao nhất theo quy định xếp hạng tín dụng nội bộ của TCTD tại thời điểm gần nhất.
 • TCTD không được bán TPDN cho công ty con của chính TCTD đó, trừ trường hợp TCTD là bên nhận chuyển giao bắt buộc bán TPDN cho ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc.
 • Chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được mua trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền.
 • Trong vòng 12 tháng sau khi bán TPDN chưa niêm yết, TCTD không được mua TPDN chưa niêm yết mà TCTD đã bán và hoặc TPDN chưa niêm yết được phát hành cùng lô/cùng đợt phát hành với TPDN chưa niêm yết mà TCTD đã bán.

Thông tư 16/2021 có hiệu lực từ ngày 15/01/2022.

Nguồn: GV Lawyers

Leave a Reply

Your email address will not be published.