Quy định mới về tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng giữa các tổ chức tín dụng

Pay for goods by credit card through a smartphone in a coffee shop.

Ngày 18/11/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 18/2021/TT-NHNN (“Thông tư 18/2021”) quy định về hoạt động tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng (CCCN) giữa tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD), là bên tái chiết khấu, và ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính là bên được tái chiết khấu.  Thông tư 18/2021 có những quy định mới như sau:

1              Điều kiện để tổ chức tín dụng được thưc hiện tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng

Theo khoản 1 Điều 3 của Thông tư 18/2021, TCTD được thực hiện tái chiết khấu CCCN khi trong Giấy phép do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp có nội dung hoạt động tái chiết khấu CCCN.

2              Điều kiện tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng

Khoản 1 Điều 4 của Thông tư 18/2021 quy định, CCCN được tái chiết khấu khi:

(i)            Đã được bên được tái chiết khấu thực hiện chiết khấu đối với khách hàng.

(ii)           Thuộc sở hữu hợp pháp của bên được tái chiết khấu, được phép giao dịch theo quy định của pháp luật, không có tranh chấp, không trong tình trạng đang được sử dụng để bảo đảm cho nghĩa vụ khác;

(iii)          Chưa đến hạn thanh toán; và

(iv)         Còn nguyên vẹn, không tẩy xóa, sửa chữa.

3              Phương thức tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng

Theo Điều 5 của Thông tư 18/2021, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thỏa thuận, lựa chọn 1 trong 2 phương thức tái chiết khấu sau:

(i)            Mua có kỳ hạn CCCN là việc bên tái chiết khấu mua và nhận chuyển nhượng CCCN chưa đến hạn thanh toán từ bên được tái chiết khấu, đồng thời bên được tái chiết khấu cam kết sẽ mua lại CCCN đó sau một khoảng thời gian được xác định theo thỏa thuận tái chiết khấu.

(ii)           Mua có bảo lưu quyền truy đòi CCCN là việc bên tái chiết khấu mua và nhận chuyển nhượng CCCN chưa đến hạn thanh toán từ bên được tái chiết khấu; bên được tái chiết khấu phải có trách nhiệm thanh toán cho bên tái chiết khấu số tiền còn thiếu theo thỏa thuận trong trường hợp bên tái chiết khấu không nhận được đầy đủ số tiền được thanh toán từ người có trách nhiệm thanh toán CCCN đó.

4.            Thời hạn tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng

  • Thời hạn tái chiết khấu CCCN là khoảng thời gian được xác định từ ngày bên tái chiết khấu nhận tái chiết khấu CCCN đến ngày bên được tái chiết khấu phải thực hiện nghĩa vụ cam kết mua lại hoặc đến ngày đến hạn thanh toán toàn bộ số tiền ghi trên CCCN đó, bao gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ.
  • Bên tái chiết khấu và bên được tái chiết khấu thỏa thuận thời hạn tái chiết khấu CCCN đảm bảo dưới 12 tháng và không vượt quá:
  • Ngày bên được tái chiết khấu phải thực hiện nghĩa vụ bán lại CCCN đó cho khách hàng (đối với trường hợp bên được tái chiết khấu thực hiện chiết khấu CCCN từ khách hàng theo phương thức mua có kỳ hạn); hoặc
  • Ngày đến hạn thanh toán toàn bộ số tiền ghi trên CCCN đó (đối với trường hợp bên được tái chiết khấu thực hiện chiết khấu CCCN từ khách hàng theo phương thức mua có bảo lưu quyền truy đòi).

Nguồn: GV Lawyers

Leave a Reply

Your email address will not be published.