Quyền lợi của người sử dụng lao động và người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ ngày 01/10/2021

Ngày 01/10/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 28/2021/QĐ-TTg (“Quyết định 28/2021”) quy định chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) như sau:

 1. Hỗ trợ bằng tiền cho người lao động thất nghiệp do COVID-19

a. Đối tượng được hưởng:

 (i) Người lao động đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021.

 (ii) Người lao động đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu.

b. Đối tượng không được hưởng:

 (i) Người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên;

(ii) Người lao động đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 nhưng đã đươc hưởng lương hưu hàng tháng;

(iii)Đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.

 c. Mức hỗ trợ: hỗ trợ một lần bằng tiền, cụ thể:

 ✓ Dưới 12 tháng: 1.800.000 đồng/người; ✓ Đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: 2.100.000 đồng/người;

✓ Đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: 2.400.000 đồng/người;

✓ Đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: 2.650.000 đồng/người;

✓ Đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: 2.900.000 đồng/người;

 ✓ Đủ 132 tháng trở lên: 3.300.000 đồng/người.

2. Người sử dụng lao động được giảm mức đóng BHTN xuống bằng 0%

a. Đối tượng được hưởng: Người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. b. Đối tượng không được hưởng:

 (i) Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên;

(ii) Đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.

c. Mức giảm đóng BHTN: từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

d. Thời gian giảm mức đóng BHTN: 12 tháng, kể từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022.

Quyết định 28/2021 sẽ có hiệu lực ngay lập tức (từ ngày 01/10/2021).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *