Sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19

Industrial health measures during corona virus pandemic.

Ngày 06/11/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 33/2021/QĐ-TTg (Quyết định 33/2021) sửa đổi Quyết định 23/2021/QĐ-TTg về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do COVID-19 với các nội dung đáng chủ ý như sau:

  1. Mở rộng trường hợp hỗ trợ người lao động

Theo Quyết định 33/2021, NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) phải tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương, bị ngừng việc hoặc NLĐ chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định và thuộc một trong các trường hợp sau sẽ được nhận hỗ trợ:

  • Phải điều trị COVID-19, cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa, không thể đến địa điểm làm việc do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.
  • Do NSDLĐ bị tạm dừng hoạt động toàn bộ hoặc một phần theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19;
  • Hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng;
  • Hoặc áp dụng các biện pháp không hoạt động/ngừng hoạt động/hoạt động hạn chế/hoạt động có điều kiện/hoạt động hạn chế, có điều kiện theo quy định tại Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ;
  • Hoặc bố trí lại sản xuất, lao động để phòng, chống dịch COVID-19.
  • Điều chỉnh điều kiện tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí, tử tuất

Điều kiện hỗ trợ là NSDLĐ đã đóng đủ bảo hiểm xã hội hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 01/2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 10% số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị so với tháng 01/2021.

Quy định mới là thuận lợi hơn quy định trước đây khi yêu cầu, NSDLĐ đã đóng đủ bảo hiểm xã hội hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4/2021 và phải giảm từ 15% số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên.

  • Doanh nghiệp được nộp hồ sơ hỗ trợ đào tạo nghề thành nhiều đợt

Theo Quyết định 33/2021, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính hoặc nơi doanh nghiệp đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội thành các đợt khác nhau để phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh và việc sử dụng lao động. NLĐ chỉ được hỗ trợ 1 lần.

  1. Bỏ điều kiện người vay vốn phải không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng tại thời điểm vay vốn.

Quyết định 33/2021 đã bãi bỏ điều kiện vay vốn của doanh nghiệp là phải không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn, tức là nếu doanh nghiệp đang có nợ xấu vẫn được vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Quyết định 33/2021 có hiệu lực từ 06/11/2021 và không áp dụng đối với những trường hợp đã được chi trả hỗ trợ hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt danh sách hỗ trợ nhưng chưa chi trả hỗ trợ theo quy định của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.