Sửa đổi, bổ sung quy định về cấp giấy phép nhập khẩu phim không nhằm mục đích kinh doanh

Cinema, movie theatre during quarantine. Coronavirus pandemic safety rules, social distance during movie watching. Men and women wearing protective face mask sitting in a rows of auditorium, eating popcorn.

Ngày 25/3/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 22/2022/NĐ-CP (“Nghị định 22/2022”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh. Nghị định 22/2022 có hiệu lực từ ngày 10/5/2022 với những nội dung đáng chú ý sau đây về cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm là phim không nhằm mục đích kinh doanh:

Thẩm quyền cấp giấy phép

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép nhập khẩu phim để phát hành, phổ biến theo quy định trong toàn quốc (Quy định hiện nay là cấp phép đối với phim điện ảnh, phim truyền hình để phổ biến, phát hành theo quy định trong toàn quốc hoặc trên địa bàn hai địa phương trở lên).

Bổ sung thẩm quyền cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép nhập khẩu phim để phát hành, phổ biến theo quy định do Đài Phát thanh – Truyền hình địa phương nhập khẩu.

Đồng thời, bổ sung quy định cơ quan cấp phép nhập khẩu phim sẽ thu hồi Giấy phép khi phát hiện nội dung phim vi phạm quy định cấm tại Luật Điện ảnh.

Về thủ tục cấp giấy phép

Nghị định 22/2022 bổ sung quy định về thủ tục cấp giấy phép đối với văn hóa phẩm nhập khẩu là phim như sau:

  • Tổ chức có trách nhiệm cung cấp bản phim đã nhập khẩu và tờ khai hải quan (nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, nộp bản sao có chứng thực trong trường hợp nộp hồ sơ qua bưu điện) trong vòng 30 ngày kể từ khi có giấy phép nhập khẩu để giám định. Cơ quan cấp giấy phép nhập khẩu có biên bản giám định và bàn giao phim căn cứ trên hồ sơ và tóm tắt nội dung phim.
  • Đồng thời, cá nhân nhập khẩu phim chỉ để sử dụng cho mục đích cá nhân cam kết không vi phạm quy định cấm tại Luật Điện ảnh và sử dụng phim đúng với quy định của pháp luật.

Thời hạn cấp giấy phép, giám định văn hóa phẩm là phim

  • Thời hạn cấp giấy phép là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép phải cấp giấy phép.
  • Thời gian giám định phim là không quá 12 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức cung cấp bản phim.

Nguồn: GV Lawyers

Leave a Reply

Your email address will not be published.