Sửa đổi, bổ sung quy định về mua, bán nợ của tổ chức tín dụng

Beautiful Asian woman using computer or laptop buying online shopping by credit card while wear sweater sitting on desk in living room at home. Lifestyle woman at home concept.

Ngày 26/12/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 18/2022/TT-NHNN (“Thông tư 18/2022”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2015/TT-NHNN quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với những nội dung đáng chú ý sau đây:

  1. Trường hợp tổ chức tín dụng không phải đáp ứng tỷ lệ nợ xấu dưới 3% khi mua nợ

Theo khoản 3 Điều 1 của Thông tư 18/2022, tổ chức tín dụng (TCTD) không phải đáp ứng tỷ lệ nợ xấu dưới 3% khi mua nợ trong các trường hợp sau:

2. Trường hợp tổ chức tín dụng được bán nợ cho công ty con của chính tổ chức tín dụng đó

Theo khoản 3 Điều 1 của Thông tư 18/2022, TCTD được bán nợ cho công ty con của chính TCTD đó trong các trường hợp sau:

Thông tư 18/2022 sẽ có hiệu lực từ ngày 09/02/2023.

Leave a Reply

Your email address will not be published.