Sửa đổi, bổ sung quy định về nhãn hàng hóa

Brunette chooses food. Lady is holding a shopping cart.Girl in a white shirt in the supermarket.

Ngày 09/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 111/2021/NĐ-CP (“Nghị định 111/2021”) về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa với một số nội dung đáng chú ý sau đây:

1.1 Không bắt buộc ghi nhãn bằng tiếng Việt đối với hàng hóa xuất khẩu

Nghị định 111/2021 quy định, đối với nhãn của hàng hóa xuất khẩu thì thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật nước nhập khẩu và không bắt buộc phải ghi nhãn bằng tiếng Việt nếu không tiêu thụ trong nước.

Trường hợp thể hiện xuất xứ hàng hóa trên nhãn hàng hóa xuất khẩu, tổ chức, cá nhân xuất khẩu tự xác định và ghi xuất xứ hàng hóa của mình bảo đảm trung thực, chính xác, tuân thủ các quy định pháp luật về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu hoặc các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Bên cạnh đó, Nghị định 111/2021 đã bãi bỏ quy định “đối với hàng hóa không xuất khẩu được hoặc bị trả lại, đưa ra lưu thông trên thị trường thì trên nhãn phụ phải có dòng chữ in đậm “được sản xuất tại Việt Nam”.

1.2 Nhãn gốc của hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam

Theo Nghị định 111/2021, nhãn gốc của hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau bằng tiếng nước ngoài hoặc tiếng Việt khi làm thủ tục thông quan:

(1)  Tên hàng hóa.

(2)  Xuất xứ hàng hóa. Trường hợp không xác định được xuất xứ thì ghi nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa.

(3)  Tên hoặc tên viết tắt của tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa ở nước ngoài.

  • Trường hợp trên nhãn gốc hàng hóa chưa thể hiện tên đầy đủ và địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa ở nước ngoài thì các nội dung này phải thể hiện đầy đủ trong tài liệu kèm theo hàng hóa.
  • Đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam có nhãn gốc tiếng nước ngoài, sau khi thực hiện thủ tục thông quan và chuyển về kho lưu giữ, tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải thực hiện việc bổ sung nhãn hàng hóa ghi bằng tiếng Việt theo trước khi đưa hàng hóa vào lưu thông tại thị thường Việt Nam.

1.3 Yêu cầu ghi rõ nơi thực hiện công đoạn hoàn thiện cuối cùng đối với hàng hóa không xác định được xuất xứ

Theo Nghị định 111/2021, nếu hàng hóa không xác định được xuất xứ theo quy định thì ghi nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa. Trong đó, nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa được thể hiện bằng một trong các cụm từ hoặc kết hợp các cụm từ thể hiện công đoạn hoàn thiện hàng hóa như sau: “lắp ráp tại”, “đóng chai tại”, “phối trộn tại”, “hoàn tất tại”, “đóng gói tại”, “dán nhãn tại” kèm tên nước hoặc vùng lãnh thổ nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa.

Nghị định 111/2021 sẽ có hiệu lực từ ngày 15/02/2022.

Nguồn: GV Lawyers

Leave a Reply

Your email address will not be published.