Sửa đổi, bổ sung quy định về thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Unrecognizable businessman using calculator to find out income and outcome. He counting company finances. Male hands with pen pushing button at desk. Investment or paperwork concept

Ngày 15/11/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 100/2021/TT-BTC (“Thông tư 100/2021”) sửa đổi, bổ sung Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

1 Cá nhân cho thuê tài sản có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm không phải nộp thuế

Theo khoản 3 Điều 1 của Thông tư 100/2021, cá nhân chỉ có hoạt động cho thuê tài sản và thời gian cho thuê không trọn năm, nếu phát sinh doanh thu cho thuê từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì thuộc diện không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp bên thuê trả tiền thuê tài sản trước cho nhiều năm thì mức doanh thu để xác định cá nhân phải nộp thuế hay không phải nộp thuế là doanh thu trả tiền một lần được phân bổ theo năm dương lịch.

2. Sàn thương mại điện tử chỉ nộp thuế thay cho cá nhân nếu có sự ủy quyền

Thông tư 100/2021 quy định, tổ chức bao gồm cả chủ sở hữu Sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân trên cơ sở ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự. Đây là quy định mới so với Thông tư 40/2021/TT-BTC, theo đó, chủ sàn thương mại điện tử thực hiện việc kê khai, nộp thuế thay cho cá nhân theo lộ trình của cơ quan thuế.

Trong trường hợp tổ chức là chủ sở hữu Sàn giao dịch thương mại điện tử không thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh thông qua sàn trên cơ sở ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự thì Cục Thuế phối hợp với Sàn giao dịch thương mại điện tử trong việc chia sẻ và cung cấp thông tin của cá nhân kinh doanh thông qua sàn theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế để quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

3 Các trường hợp nộp thuế đối với hộ khoán

Khoản 1 Điều 1 của Thông tư 100/2021 quy định 3 trường hợp tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán như sau:

(1)  Hộ khoán đã được cơ quan thuế thông báo số thuế khoán phải nộp từ đầu năm thì thực hiện theo thông báo.

(2)  Trường hợp hộ khoán đã được thông báo số thuế từ đầu năm nhưng trong năm ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh thì cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh số thuế phải nộp theo hướng dẫn.

(3)  Trường hợp hộ khoán mới ra kinh doanh trong năm (kinh doanh không đủ 12 tháng trong năm dương lịch) thì điều kiện xác định có thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng, nộp thuế thu nhập cá nhân hay không là doanh thu kinh doanh trong năm trên 100 triệu đồng, còn từ 100 triệu đồng trở xuống sẽ không phải nộp thuế.

Thông tư 100/2021 sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022.

Nguồn: GV Lawyers

Leave a Reply

Your email address will not be published.