Tham gia YBA

    Thông tin cá nhân
  • Thông tin công ty
  • Thông tin trợ lý (nếu có)
  •  

Quy trình kết nạp Hội viên

  1. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ gia nhập của anh chị Doanh Nhân, Bộ Phận Chăm sóc Hội viên sẽ check thông tin và gửi thư thông báo kết nạp (đối với các anh chị Doanh Nhân đủ điều kiện gia nhập Hội), các khoản Hội phí và lệ phí theo Điều lệ Hội, ngay khi hoàn tất các nghĩa vụ Hội phí và lệ phí sẽ chính thức là Hội viên YBA-HCM.
  2. Hội viên mới sẽ được giới thiệu và nhận chứng nhận trong các kỳ họp mặt Hội viên YBA-HCM vào cuối Quý.

Giới thiệu YBA HCM