Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động làm việc vận hành các công trình khí

Young man in black suit holding clock in front of his face, isolated on gray background

Ngày 25/7/2022, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 12/2022/TT-BCT (“Thông tư 12/2022) quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí.  Cụ thể như sau:

  1. Thời giờ làm việc

Thông tư 12/2022 quy định người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí làm việc theo ca và phiên làm việc. Trong đó, ca làm việc không quá 12 giờ trong 01 ngày, còn phiên làm việc tối đa là 07 ngày.

Trường hợp tổ chức làm thêm giờ, phải bảo đảm tổng số giờ làm việc của ca làm việc và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; số giờ làm thêm không quá 300 giờ trong 01 năm và phải được sự đồng ý của người lao động và tuân thủ quy định tại Điều 59 (sự đồng ý của người lao động khi làm thêm giờ) và Điều 62 (thông báo về việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm) của Nghị định số 145/2020/NĐ-CP.

2. Thời giờ nghỉ ngơi

  • Nghỉ trong giờ làm việc: người lao động nghỉ trong giờ làm việc theo quy định của Bộ luật Lao động và thời gian chuyển tiếp giữa hai ca làm việc liền kề không quá 45 phút.
  • Nghỉ chuyển ca, nghỉ lễ, tết, nghỉ hàng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động.
  • Nghỉ chuyển phiên: sau mỗi phiên làm việc, người lao động làm việc theo phiên được bố trí nghỉ liên tục với số ngày nghỉ bằng với số ngày làm việc trong phiên làm việc trước đó.

3. Trách nhiệm của người sử dụng lao động

Theo Điều 9 của Thông tư 12/2022, người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định cụ thể ca làm việc và phiên làm việc của người lao động trong Nội quy lao động và thông báo cho người lao động trước khi đến làm việc theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, trước ngày 15/01 hàng năm, người sử dụng lao động phải báo cáo Bộ Công Thương tình hình thực hiện Thông tư 12/2022 và báo cáo đột xuất trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Thông tư 12/2022 sẽ có hiệu lực từ ngày 09/9/2022.

Nguồn: GV Lawyers

Leave a Reply

Your email address will not be published.