VCCI – Cung cấp thông tin về Pháp luật Kinh doanh

Tiếp theo Báo cáo Điểm lại pháp luật kinh doanh 06 tháng đầu năm 2018 đã được công bố ngày 31/7/2018 và đăng tải tại địa chỉ http://vibonline.com.vn/bao-cao-diem-lai-phap-luat-kinh-doanh-6-thang-dau-nam-2018.html, (mục Ấn phẩm), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tiếp tục thực hiện Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2018.

Báo cáo này được thực hiện định kỳ nhằm điểm lại những quy định pháp luật có ảnh hưởng lớn đến cộng đồng kinh doanh tại Việt Nam, xu hướng, những chuyển biến tích cực, những tác động tiêu cực và kiến nghị từ cộng đồng doanh nghiệp.

Để Báo cáo thể hiện sát nhất thực tiễn của doanh nghiệp, VCCI trân trọng kính mời Doanh nghiệp chia sẻ thông tin về các quy định pháp luật kinh doanh đang soạn thảo hoặc đã ban hành trong năm 2018, có (hoặc sẽ có) tác động tích cực hoặc tiêu cực đến hoạt động của doanh nghiệp.

Xin vui lòng nêu rõ quy định nằm ở điều khoản nào, tại văn bản nào và có tác động như thế nào đến các doanh nghiệp (theo mẫu tham khảo tại đây), và gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.35770632 hoặc 024.35742022 (máy lẻ: 355)
Fax: 024.35771459
Email: ducnm@vcci.com.vn/minhducgav@gmail.com