Bản tin Pháp luật Tháng 3/2017

I. THÍ ĐIỂM GIẢI QUYẾT HOÀN THUẾ GTGT TRỰC TUYẾN

Ngày 27/12/2016, Bộ Tài chính đã ra Quyết định số 2790/QĐ-BTC về việc áp dụng thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) bằng phương thức điện tử; Chương trình thí điểm này được thực hiện từ tháng 12/2016 tại 13 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Kon Tum, Khánh Hòa, Vĩnh Phúc, Bình Thuận và Thái Nguyên.

Người nộp thuế tại các địa phương nêu trên đã thực hiện khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử với cơ quan thuế có hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng được thực hiện hoàn thuế điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Khi thực hiện hoàn thuế điện tử, người nộp thuế sử dụng các thông tin đã đăng ký khai thuế điện tử gồm: Chứng thư số, địa chỉ thư điện tử, tài khoản truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Giao dịch hoàn thuế điện tử được thực hiện kể từ thời điểm cơ quan thuế thông báo chấp nhận giao dịch hoàn thuế điện tử.

Bên cạnh đó, người nộp thuế có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra hòm thư điện tử đã đăng ký với cơ quan thuế để tiếp nhận các thông báo, quyết định của cơ quan thuế trong quá trình giải quyết hồ sơ; trường hợp đã gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử đến cơ quan thuế nhưng sau đó hủy đề nghị thì người nộp thuế phải thực hiện gửi văn bản hủy đề nghị trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

II. DOANH NGHIỆP PHẢI LƯU GIỮ SỔ KẾ TOÁN ÍT NHẤT 10 NĂM

Đây là nội dung được nêu tại Nghị định số 174/2016/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 30/12/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Cụ thể, Nghị định quy định sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp, báo cáo tài chính tháng, quý, năm của đơn vị kế toán, báo cáo quyết toán, báo cáo tự kiểm tra về kế toán, biên bản tiêu hủy tài liệu kế toán lưu trữ và các tài liệu khác sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính; Tài liệu kế toán liên quan đến thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, báo cáo kết quả kiểm kê và đánh giá tài sản của doanh nghiệp… phải được lưu trữ tối thiểu 10 năm. Đối với chứng từ kế toán khác như phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho không lưu trong tập tài liệu kế toán của bộ phận kế toán và phải được lưu giữ tối thiểu là 05 năm.

Một nội dung đáng chú ý khác của Nghị định này là quy định trong thời hạn 24 tháng, kể từ 01/01/2017, người được bố trí là phụ trách kế toán trước ngày 1/1/2017 phải đảm bảo có chứng chỉ kế toán trưởng.

Về hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, Nghị định quy định đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp để có nguồn chi trả bồi thường thiệt hại cho khách hàng do rủi ro trong quá trình kế toán viên hành nghề của đơn vị mình cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Thời điểm mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho kế toán viên hành nghề phải được thực hiện chậm nhất là 60 ngày, từ ngày kế toán viên được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tại đơn vị.

III. ĐƯỢC BÁN ĐẤU GIÁ HÀNG ĐẾN CẢNG KHÔNG CÓ NGƯỜI NHẬN

Theo Nghị định số 169/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày tàu biển đến cảng trả hàng, nếu không có người nhận hoặc người nhận hàng không thanh toán hết các khoản nợ hoặc không đưa ra các bảo đảm cần thiết thì người vận chuyển có quyền bán đấu giá số hàng đó để trả nợ.

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày phát sinh việc lưu giữ hàng hóa, người vận chuyển phải thông báo bằng văn bản cho người giao hàng, người nhận hàng về việc lưu giữ hàng hóa và dự định bán hàng để thanh toán các khoản nợ. Sau 15 ngày kể từ ngày gửi thông báo, nếu không nhận được trả lời của người giao hàng, người nhận hàng hoặc không được thanh toán hết các khoản nợ, người vận chuyển phải đăng tải trên ít nhất một trong các báo giấy phát hành hàng ngày hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương hoặc của địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi lưu giữ hàng trong 03 số liên tiếp; thời gian đăng tải thông báo tối đa là 30 ngày kể từ ngày thông báo cho người giao hàng.

Riêng với hàng hóa bị lưu giữ là loại hàng mau hỏng hoặc xét thấy việc lưu giữ hàng là quá tốn kém so với giá trị thực tế của hàng hóa, người vận chuyển có quyền quyết định thời hạn bán đấu giá với số hàng bị lưu giữ trước 60 ngày kể từ ngày tàu biển đến cảng trả hàng và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2017.

IV.  TỪ 15/2, KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ THƯỞNG PHẢI CÓ VỐN TỪ 200 TỶ

Từ ngày 15/02/2017, để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài, doanh nghiệp phải có vốn điều lệ tối thiểu là 200 tỷ đồng; đồng thời phải đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập, hoạt động kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch và đăng ký kinh doanh ngành, nghề trò chơi điện tử có thưởng theo quy định.

Đây là nội dung mới đáng chú ý tại Nghị định số 175/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/07/2013 về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.

Một nội dung đáng chú ý khác là quy định về mức phạt đối với các hành vi vi phạm trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài. Cụ thể, phạt tiền từ 90 triệu đồng – 100 triệu đồng với cá nhân kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; phạt tiền từ 180 triệu đồng – 200 triệu đồng với doanh nghiệp tổ chức kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng không đúng địa điểm được cơ quan có thẩm quyền cấp phép kinh doanh; với doanh nghiệp kinh doanh máy trò chơi điện tử có thưởng không đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật, mức phạt tiền dao động từ 90 triệu đồng – 100 triệu đồng.

Về quảng cáo hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, Nghị định quy định, chỉ những doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong đó có hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trước ngày 15/02/2017 mới được quảng cáo hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng. Đặc biệt, chỉ được quảng cáo dưới hình thức bảng, biển hiệu đặt bên trong cơ sở lưu trú du lịch đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép nhưng phải đảm bảo người bên ngoài không nghe được, không nhìn thấy được nội dung quảng cáo.

V. CHO PHÉP THÍ ĐIỂM KINH DOANH ĐẶT CƯỢC BÓNG ĐÁ QUỐC TẾ

Có hiệu lực thi hành từ ngày 31/03/2017, Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế cho phép 01 doanh nghiệp được tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế trong 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

Để được thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế, doanh nghiệp phải có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng hoặc tương đương; có phương án đầu tư hệ thống công nghệ, thiết bị kỹ thuật, phần mềm kinh doanh bảo đảm hiện đại, đồng bộ, có thể dễ dàng nâng cấp, vận hành chính xác, an toàn, ổn định; có phương án kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế khả thi, phương thức phân phối vé đặt cược, địa bàn phát hành vé đặt cược phù hợp quy định của pháp luật…

Về giới hạn mức tham gia đặt cược, Nghị định quy định mức đặt cược tối thiểu cho 01 lần đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế là 10.000 đồng; mức đặt cược tối đa mỗi người chơi trong 01 ngày cho từng sản phẩm đặt cược tại một doanh nghiệp kinh đặt cược là 01 triệu đồng. Để được tham gia đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, người chơi phải đủ 21 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; đặc biệt, không cho phép tham gia đặt cược với những trường hợp bị người thân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự trong gia đình (bố, mẹ, vợ, chồng, con ruột) hoặc bản thân có đơn đề nghị doanh nghiệp kinh doanh đặt cược không cho tham gia đặt cược.

Đặc biệt, doanh nghiệp kinh doanh đặt cược khi chưa được cấp Giấy chứng nhận kinh doanh đặt cược; kinh doanh sản phẩm đặt cược trái với quy định của pháp luật; lợi dụng kết quả sự kiện đặt cược để tham gia đặt cược hoặc tổ chức kinh doanh đặt cược trái phép; cố ý thực hiện chính sách khuyến mại cho người chơi sẽ bị phạt tiền từ 180 – 200 triệu đồng. Người chơi sửa chữa, tẩy xóa vé đặt cược để lĩnh thưởng bị phạt từ 05 – 10 triệu đồng; trường hợp giả mạo vé đặt cược để lĩnh thưởng hoặc giả mạo kết quả trúng thưởng, phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng…

VI. MIỄN ÁN PHÍ VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG KHỞI KIỆN ĐÒI TIỀN LƯƠNG, TRỢ CẤP

Theo, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án, người tiêu dùng khởi kiện vụ án dân sự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình không phải nộp tiền tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí tòa án.

Tương tự, người khiếu kiện về danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, danh sách cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, danh sách cử tri trưng cầu ý dân; cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện vụ án dân sự hoặc kháng cáo bản án, quyết định chưa có hiệu lực pháp luật của Tòa án để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người khác, lợi ích công cộng, lợi ích Nhà nước (trừ trường hợp doanh nghiệp Nhà nước khởi kiện liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp); người bào chữa của bị cáo là người dưới 18 tuổi hoặc là người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất… cũng không phải chịu án phí, lệ phí tòa án.

Một nội dung đáng chú ý khác là quy định về miễn nộp tiền tạm ứng án phí, án phí, tạm ứng lệ phí tòa án, lệ phí tòa án. Cụ thể, sẽ miễn tiền tạm ứng án phí, án phí với người lao động khởi kiện đòi tiền lương, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, tiền bồi thường về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, giải quyết những vấn đề bồi thường thiệt hại hoặc vì bị sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; người yêu cầu cấp dưỡng, xin xác định cha, mẹ cho con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự; người khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng hoặc thi hành biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; người yêu cầu bồi thường về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín…

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

VII. MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU, THUẾ GTGT VỚI HÀNG TẠM NHẬP BÁN TẠI CỬA HÀNG MIỄN THUẾ

Ngày 27/12/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 167/2016/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế, quy định người xuất cảnh, quá cảnh, hành khách trên các chuyến bay quốc tế xuất cảnh từ Việt Nam hoặc người chờ xuất cảnh được mua hàng miễn thuế không hạn chế số lượng và trị giá, nhưng phải tự chịu trách nhiệm về thủ tục và định lượng để nhập khẩu vào nước nhập cảnh.

Về hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế, Nghị định quy định, hàng bán tại cửa hàng miễn thuế bao gồm hàng hóa tạm nhập khẩu vào Việt Nam; hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; hàng hóa đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu được phép lưu thông theo quy định của pháp luật. Trong đó, hàng hóa tạm nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế được miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng; hàng sản xuất tại Việt Nam đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế được hưởng các chính sách thuế như đối với hàng tạm xuất. Với hàng nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu đưa vào cửa hàng miễn thuế, được xử lý số tiền thuế nộp thừa theo quy định.

Cũng theo Nghị định này, hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế phải được lưu giữ tại cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế. Trường hợp hàng tạm nhập khẩu bán tại cửa hàng miễn thuế được đưa vào bán ở thị trường nội địa thì chính sách quản lý hàng nhập khẩu, chính sách thuế với hàng nhập khẩu được thực hiện tại thời điểm mở tờ khai hải quan mới để đưa vào bán ở thị trường nội địa, trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu.

Đặc biệt, các mặt hàng thuốc lá, xì gà, rượu, bia bán tại cửa hàng miễn thuế phải dán tem “VIET NAM DUTY NOT PAID” do Bộ Tài chính phát hành; tem phải được dán trước khi bày bán tại cửa hàng miễn thuế hoặc trước khi giao cho đối tượng mua hàng trong trường hợp hàng được xuất thẳng từ kho chứa hàng miễn thuế đến đối tượng mua hàng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2017.

VIII. LÃI SUẤT CHO VAY MUA, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI 5% / NĂM

Ngày 13/01/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 48/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Theo đó, mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định áp dụng trong năm 2016 và 2017 đối với dư nợ của các khoản cho vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở là 5%/năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

IX. TỪ 3/3/2017, THỜI GIAN CẤP GCN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI MUA, BÁN NHÀ CÒN 15 NGÀY

Theo Nghị định số 01/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, từ ngày 03/03/2017, thời gian thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng là tối đa 15 ngày thay vì 30 ngày như trước.

Cũng từ ngày 03/03/2017 này, thời gian thực hiện nhiều thủ tục về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận cũng được rút ngắn đáng kể. Cụ thể, giảm từ tối đa 20 ngày xuống còn 15 ngày với thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi thay đổi tài sản gắn liền với đất; tách thửa, hợp thửa đất, thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý. Giảm từ tối đa 15 ngày xuống còn 10 ngày với thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính; đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, vợ, chồng, nhóm người sử dụng đất. Tương tự, thời gian thực hiện thủ tục xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sẽ giảm từ 05 ngày xuống còn 03 ngày…

Một nội dung đáng chú ý khác là quy định cho phép UBND cấp tỉnh được quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/03/2017.

X. BẢO HIỂM VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG THI CÔNG TRÊN CÔNG TRƯỜNG TỐI THIỂU 100 TRIỆU / NGƯỜI / VỤ

Theo Thông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với người lao động thi công trên công trường là 100 triệu đồng/người/vụ; bên mua bảo hiểm phải mua bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động thi công trên công trường trước khi người lao động thực hiện công việc thi công trên công trường.

Khi người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phát sinh do thực hiện công việc thi công trên công trường thuộc trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chi trả phụ cấp nghỉ việc trong thời gian điều trị theo chỉ định của bác sĩ điều trị (tính căn cứ vào mức tiền lương theo hợp đồng lao động nhưng không vượt quá 06 tháng lương trong mỗi sự kiện bảo hiểm); chi phí y tế thực tế bao gồm chi phí cấp cứu, chi phí điều trị nội, ngoại trú cần thiết và hợp lý nhưng không vượt quá 100 triệu đồng/người/vụ. Trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%, mức bồi thường cụ thể cho từng loại thương tật, thiệt hại về người được xác định theo Bảng trả tiền bồi thường bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường theo quy định; đối với người lao động bị chết hoặc suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn từ 81% trở lên, mức bảo hiểm chi trả là 100 triệu đồng/người/vụ. Trong đó, tổng số tiền bồi thường bảo hiểm không vượt quá 100 triệu đồng/người/vụ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2017.

XI. QUY ĐỊNH VỀ KHÔNG TÍNH TIỀN CHẬM NỘP THUẾ

Ngày 20/01/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 06/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 34a Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được bổ sung tại khoản 10 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC).

Theo quy định tại Thông tư này, ngoài việc không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá số tiền ngân sách Nhà nước chưa thanh toán phát sinh trong thời gian ngân sách Nhà nước chưa thanh toán, người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước không nộp thuế đúng thời hạn dẫn đến nợ thuế do chưa được thanh toán sẽ không bị áp dụng hình thức cưỡng chế thuế.

Trình tự, thủ tục không tính tiền chậm nộp vẫn thực hiện theo quy định hiện hành. Cơ quan thuế có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, nếu phát hiện người nộp thuế được đơn vị sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thanh toán nhưng không nộp kịp thời tiền thuế nợ vào ngân sách Nhà nước thì ban hành thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp, theo đó tính tiền chậm nộp kể từ ngày kế tiếp ngày người nộp thuế được thanh toán và thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/03/2017.

XII. THÍ ĐIỂM CẤP THỊ THỰC ĐIỆN TỬ CHO CÔNG DÂN 40 NƯỚC

Có hiệu lực trong 02 năm từ ngày 01/02/2017, Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Theo đó, từ ngày 01/02/2017 đến ngày 01/02/2019, sẽ thí điểm cấp thị thực điện tử cho công dân 40 nước nhập cảnh vào Việt Nam, bao gồm: Argentina; Ba Lan; Hàn Quốc, Đức, Bruney; Cuba; Séc; Hoa Kỳ; Italy; Nga; Nhật Bản; Pháp; Trung Quốc (trừ công dân mang hộ chiếu phổ thông điện tử)… qua 08 cửa khẩu đường không, 13 cửa khẩu đường bộ và 07 cửa khẩu đường biển.

Để được cấp thị thực điện tử, công dân các nước nêu trên truy cập vào trang thông tin cấp thị thực điện tử (https://www.xuatnhapcanh.gov.vn hoặc https://www.immigration.gov.vn) để khai thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử, tải ảnh và trang nhân thân hộ chiếu; nhập mã hồ sơ điện tử và nộp phí cấp thị thực vào tài khoản quy định tại trang thông tin cấp thị thực điện tử. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử và phí cấp thị thực, Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết, trả lời người đề nghị cấp thị thực điện tử tại trang thông tin cấp thị thực điện tử.

Ghi chú: Để biết thêm chi tiết hoặc để nhận toàn bộ nội dung các văn bản, xin vui lòng xem TẠI ĐÂY

Văn phòng Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM

Địa chỉ: 04 Alexandre De Rhodes, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

ĐT: (08) 3827 3137 – Email: info@ybahcm.com.vn