Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Ngày 31/01/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 01/2023/QĐ-TTg (“Quyết Định 01/2023”) về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng áp dụng
  • Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất, thuê mặt nước hằng năm (sau đây gọi là người thuê đất, thuê mặt nước).
  • Người thuê đất, thuê mặt nước không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuêđất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai (Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai) và pháp luật khác có liên quan.

2. Mức giảm tiền thuê mặt nước

Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022 theo quy định pháp luật.

  • Không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước còn nợ của các năm trước năm 2022 và tiền chậm nộp (nếu có).
  • Tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ theo quy định của pháp luật trong trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định.

3. Nộp hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

Người thuê đất, thuê mặt nước nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) cho cơ quan thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định từ ngày 31/01/2023 đến hết ngày 31/3/ 2023.

Lưu ý, nếu hồ sơ nộp sau ngày 31/3/2023, người thuê đất, thuê mặt nước sẽ không được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định.

Quyết định 01/2023 có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, tức ngày 31/01/2023.

Nguồn: GV Lawyers

Leave a Reply

Your email address will not be published.