Hoạt động thương mại điện tử của thương nhân nước ngoài

Ngày 25/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 85/2021/NĐ-CP (“Nghị định 85/2021”)
về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định mới đáng chú ý về hoạt động thương mại
điện tử (TMĐT) của thương nhân nước ngoài.

1.Hoạt động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử qua website tại Việt Nam
Thương nhân, tổ chức nước ngoài phải đăng ký hoạt động TMĐT và thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam hoặc chỉ định đại diện theo ủy quyền của mình tại Việt Nam khi hoạt động theo một trong 3 hình thức hoạt động sau:
(1) Website TMĐT dưới tên miền Việt Nam.
(2) Website TMĐT có ngôn ngữ hiển thị là tiếng Việt.
(3) Website TMĐT có trên 100.000 lượt giao dịch từ Việt Nam trong 1 năm.


2. Trách nhiệm khi bán hàng hóa trên sàn giao dịch thương mại điện tử Việt Nam
Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch TMĐT Việt Nam có trách nhiệm xác thực danh tính của thương nhân, tổ chức nước ngoài bán hàng hóa trên sàn giao dịch TMĐT đó đồng thời lựa chọn thực hiện 1 trong 3 trách nhiệm sau:
(1) Yêu cầu thương nhân thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.
(2) Tổ chức việc thực hiện hoạt động nhập khẩu theo ủy thác của người mua đối với hàng hóa do thương nhân, tổ chức nước ngoài giao dịch trên sàn giao dịch TMĐT.
(3) Yêu cầu thương nhân, tổ chức nước ngoài chỉ định đại lý thương mại của mình tại Việt Nam.

3 Điều kiện tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài
Theo Nghị định 85/2021, hoạt động cung cấp dịch vụ TMĐT là ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài (trừ nhà đầu tư có hoạt động đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa). Các điều kiện tiếp cận thị trường gồm:
(1) Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư kinh doanh hoạt động cung cấp dịch vụ TMĐT tại Việt Nam theo hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế hoặc đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.
(2) Nhà đầu tư nước ngoài chi phối từ 1 doanh nghiệp trở lên thuộc nhóm 5 doanh nghiệp dẫn đầu thị trường dịch vụ TMĐT tại Việt Nam theo danh sách do Bộ Công Thương công bố phải có ý kiến thẩm định về an ninh quốc gia của Bộ Công an. Trong đó,

a. Nhà đầu tư nước ngoài chi phối doanh nghiệp hoạt động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là khi thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ quyền sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết của doanh nghiệp;
  • Nhà đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc của doanh nghiệp;
  • Nhà đầu tư có quyền quyết định các vấn đề quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm việc lựa chọn nền tảng công nghệ, hình thức tổ chức kinh doanh; lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; lựa chọn điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh; lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bố         và sử dụng vốn kinh  doanh của doanh nghiệp đó.

b. Nhóm 5 doanh nghiệp quyết định  các vấn đề quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm người bán, số lượng giao dịch, tổng giá trị giao dịch.

Nguồn: GV Lawyers

Leave a Reply

Your email address will not be published.