Hướng dẫn áp dụng cơ chế APA đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Ngày 18/6/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 45/2021/TT-BTC (“Thông tư  45/2021”) hướng dẫn việc áp dụng cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định  giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.  Thông tư 45/2021 có hiệu lực từ ngày 03/8/2021 thay thế Thông tư số 201/2013/TTBTC  và có một số quy định đáng lưu ý sau đây:

1. Giao dịch được đề nghị áp dụng APA 

Theo Điều 3 của Thông tư 45/2021, các  giao dịch được đề nghị áp dụng APA  gồm:  

▪ Giao dịch mua, bán, trao đổi, thuê,  cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển  giao, chuyển nhượng hàng hóa,  cung cấp dịch vụ; vay, cho vay,  dịch vụ tài chính, đảm bảo tài  chính và các công cụ tài chính khác. 

▪ Giao dịch mua, bán, trao đổi, thuê,  cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển  giao, chuyển nhượng tài sản hữu  hình, tài sản vô hình và thỏa thuận  mua, bán, sử dụng chung nguồn  lực như tài sản, vốn, lao động, chia  sẻ chi phí giữa các bên có quan hệ liên kết, trừ các giao dịch kinh  doanh đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh giá của  Nhà nước thực hiện theo quy định  của pháp luật về giá. 

▪ Giao dịch được đề nghị áp dụng APA  với các giao dịch trên đây phải đáp ứng  đồng thời các điều kiện như:  

✓ Giao dịch thực tế đã phát sinh  trong hoạt động sản xuất kinh  doanh của người nộp thuế và sẽ tiếp tục diễn ra trong giai đoạn đề nghị áp dụng APA. 

✓ Giao dịch có cơ sở để xác định được  bản chất giao dịch quyết định  nghĩa vụ thuế và có cơ sở để phân  tích, so sánh, lựa chọn đối tượng so  sánh độc lập theo quy định tại  Nghị định 132/2020/NĐ-CP dựa  trên các thông tin, dữ liệu tuân thủ các quy định của Luật Quản lý thuế năm 2019. 

✓ Giao dịch không thuộc trường hợp  có tranh chấp, khiếu nại về thuế. 

✓ Giao dịch được thực hiện minh  bạch, không nhằm mục đích trốn,  tránh thuế, hoặc lợi dụng hiệp định  về thuế. 

2. Nguyên tắc áp dụng APA 

APA được áp dụng trên nguyên tắc cơ  quan thuế và người nộp thuế hoặc cơ  quan thuế Việt Nam và cơ quan thuế đối tác và người nộp thuế cùng hợp  tác, trao đổi, đàm phán về việc áp dụng  các quy định pháp luật về thực hiện  nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp  đối với các giao dịch liên kết thuộc  phạm vi APA phù hợp với các nguyên  tắc giao dịch độc lập và nguyên tắc bản  chất hoạt động, giao dịch quyết định  nghĩa vụ thuế. 

3. Tổng cục Thuế là cơ quan đàm phán  về cơ chế thỏa thuận giá tính thuế 

Theo khoản 1 Điều 8 của Thông tư  45/2021/TT-BTC, Tổng cục Thuế thực  hiện trao đổi, đàm phán nội dung APA  với người nộp thuế (trong trường hợp  đề nghị áp dụng APA đơn phương),  hoặc với cơ quan thuế đối tác và người  nộp thuế (trong trường hợp đề nghị áp  dụng APA song phương, đa phương)  qua các hình thức tổ chức họp, gặp mặt  trực tiếp hoặc qua điện thoại, truyền  hình trực tuyến hoặc bằng trao đổi văn  bản qua thư tín về các nội dung liên quan đến đề nghị áp dụng APA của  người nộp thuế.

Việc trao đổi, đàm phán nhằm thống  nhất với người nộp thuế, cơ quan thuế đối tác về các nội dung dự kiến tại bản  dự thảo APA cuối cùng theo quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP để trình  cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Kết quả của từng lần trao đổi, đàm  phán phải được các bên tham gia ghi  nhận bằng văn bản. 

4. Trách nhiệm của người nộp thuế trong thời gian thực hiện APA 

Theo điểm c khoản 2 Điều 9 của Thông  tư 45/2021, trong thời gian thực hiện  APA, người nộp thuế có trách nhiệm  tuân thủ các điều kiện tại APA đã được  ký kết và thực hiện việc điều chỉnh thu  nhập chịu thuế phù hợp với mức giá  hoặc tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân  bổ lợi nhuận đã được quy định tại APA  để thực hiện khai nộp thuế thu nhập  doanh nghiệp theo quy định.

Nguồn: GV Lawyers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *