Hướng dẫn chính sách hỗ trợ người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng

young chinese man and woman work in motor manufacturing factory

Ngày 16/01/2023, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định 6696/QĐ-TLĐ (“Quyết định 6696”) quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng như sau:

  1. Đối tượng hỗ trợ

Đoàn viên công đoàn (“Đoàn Viên”), người lao động (“NLĐ”) làm việc theo Hợp đồng lao động (“HĐLĐ”) tại doanh nghiệp, hợp tác xã (“Doanh Nghiệp”) có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 30/9/2022 nhưng:

• Bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc do Doanh Nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

• Phải tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương do Doanh Nghiệp bị, cắt giảm đơn hàng.

• Bị chấm dứt HĐLĐ do Doanh Nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Lưu ý: Thời gian Doanh Nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng theo Quy Định là từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023.

2, Điều kiện, mức hỗ trợ và nguyên tắc hỗ trợ

Quyết định 6696 có hiệu lực từ ngày ký ban hành, tức ngày 16/01/2023.

Nguồn: GV Lawyers

Leave a Reply

Your email address will not be published.