Hướng dẫn chuyển ngoại tệ một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài của tổ chức

Successful beautiful Asian business young woman holding money US dollar bills in hand , business concept

Ngày 30/12/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 20/2022/TT-NHNN (“Thông tư 20/2022”) hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân, trong đó đáng chú ý là quy định về mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài cho các mục đích chuyển tiền một chiều của người cư trú là tổ chức,cụ thể như sau:

  1. 1 Mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài
  1. 2 Mục đích mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài và các trường hợp/mức cụ thể cho mỗi trường hợp mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài

Theo Thông tư 20/2022, việc mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài cho các mục đích chuyển tiền một chiều của người cư trú là tổ chức bao gồm (a) mục đích tài trợ, viện trợ của tổ chức và (b) mục đích khác.

Thông tư 20/2022 cũng quy định về nguồn tiền và mức ngoại tệ mua, chuyển, mang ra nước ngoài cho mỗi trường hợp được đề cập.

Vui lòng xem bảng tóm tắt dưới đây.

Thông tư 20/2022 sẽ có hiệu lực từ ngày 15/02/2023.

Leave a Reply

Your email address will not be published.