Hướng dẫn quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng

Credit card payment, buy and sell products & service,selective focus

Ngày 23/12/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 17/2022/TT-NHNN (“Thông tư 17/2022”) hướng dẫn thực hiện quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài với những nội dung đáng chú ý sau đây:

  1. Rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng

Rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng là rủi ro tín dụng của TCTD phát sinh khi khách hàng được cấp tín dụng gặp rủi ro về môi trường của dự án đầu tư.

Rủi ro về môi trường của dự án đầu tư (sau đây gọi là rủi ro về môi trường) là khả năng xảy ra những tác động xấu tới môi trường trong quá trình thực hiện dự án đầu tư dẫn đến làm phát sinh thêm chi phí, giảm thu nhập hoặc gây tổn thất về vốn, tài sản của khách hàng là chủ dự án đầu tư.

2. Dự án đầu tư phải thực hiện quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng

Theo Thông tư 17/2022, dự án đầu tư phải thực hiện quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng là các dự án đầu tư quy định tại Phụ lục III, IV, V ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP, cụ thể như sau:

3. Nguyên tắc quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng

Điều 4 của Thông tư 17/2022, quy định một số nguyên tắc quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng, cụ thể:

  • Mục đích

TCTD thực hiện đánh giá rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng đối với các dự án đầu tư để xác định rủi ro tín dụng, xác định các điều kiện cấp tín dụng của khoản cấp tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng đối với khoản cấp tín dụng của khách hàng.

  • Cách thức đánh giá rủi ro về môi trường

TCTD tổ chức thực hiện đánh giá rủi ro về môi trường của dự án đầu tư hoặc sử dụng kết quả đánh giá rủi ro về môi trường của dự án đầu tư từ các tổ chức có chức năng cung ứng dịch vụ đánh giá rủi ro về môi trường hoặc từ các TCTD khác theo thỏa thuận tại hợp đồng cung cấp dịch vụ. Khi đánh giá dự án đầu tư có rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng, TCTD thỏa thuận với khách hàng bổ sung tại thỏa thuận cấp tín dụng các biện pháp khách hàng cam kết thực hiện nhằm hạn chế rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng

  • Trách nhiệm của khách hàng

Khách hàng có trách nhiệm cung cấp các thông tin phục vụ công tác vụ quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng theo yêu cầu của tổ chức tín dụng và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đã cung cấp.

Các thông tin phục vụ bao gồm nhưng không giới hạn Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá sơ bộ tác động môi trường, Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật, Giấy phép môi trường, Đăng ký môi trường (nếu có) (Điều 5 của Thông tư 17/2022).

Thông tư 17/2022 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/6/2023.

Leave a Reply

Your email address will not be published.