Hướng dẫn về giảm thuế giá trị gia tăng và chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thế thu nhập doanh nghiệp

Business finance man calculating budget numbers, Invoices and financial adviser working.

Ngày 28/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP (“Nghị định 15/2022”) quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Nghị định 15/2022 có hiệu lực từ ngày 01/02/2022 hướng dẫn cụ thể về việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) và chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), cụ thể như sau:

1.1 Hàng hóa, dịch vụ được giảm và không được giảm thuế giá trị gia tăng

Theo khoản 1 Điều 1 Nghị định 15/2022, việc giảm thuế GTGT được áp dụng với nhóm hàng hoá, dịch vụ đang chịu thuế suất 10%, trừ các hàng hoá, dịch vụ sau đây:

  • Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất quy định tại Phụ lục I của Nghị định 15/2022.
  • Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt quy định tại Phụ lục II của Nghị định 15/2022.
  • Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin quy định tại Phụ lục III của Nghị định 15/2022.

Tuy nhiên, nếu các loại hàng hoá, dịch vụ nêu trên không phải chịu thuế GTGT hoặc chỉ phải chịu thuế GTGT 5% thì không được giảm thuế GTGT. Việc giảm thuế GTGT áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại.

  1. Mức giảm thuế giá trị gia tăng

Khoản 2 Điều 1 Nghị định 15/2022 quy định 2 mức giảm thuế GTGT như sau:

  • Hàng hoá, dịch vụ đang áp dụng mức thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Áp dụng mức thuế GTGT mới là 8% (giảm 2% so với bình thường).
  • Hàng hoá, dịch vụ đang tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu: Giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT khi xuất hoá đơn với hàng hoá, dịch vụ được giảm thuế.
  1. Thời gian giảm thuế giá trị gia tăng

Theo khoản 1 Điều 3 của Nghị định 15/2022, các chính sách về giảm thuế GTGT được áp dụng từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

  1. Doanh nghiệp được khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản chi ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 

 Theo Điều 2 của Nghị định 15/2022, doanh nghiệp, tổ chức là người nộp thuế TNDN theo quy định của Luật Thuế TNDN, được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của kỳ tính thuế TNDN năm 2022 đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ.

Trường hợp công ty mẹ nhận khoản ủng hộ, tài trợ của các đơn vị thành viên để tập trung đầu mối thực hiện hoạt động ủng hộ, tài trợ thì công ty mẹ và các đơn vị thành viên được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN tương ứng với khoản ủng hộ, tài trợ của công ty mẹ và từng đơn vị thành viên.

Tuy nhiên, công ty mẹ phải có biên bản hoặc văn bản, tài liệu xác nhận khoản chi ủng hộ, tài trợ có chữ ký, đóng dấu của người đại diện doanh nghiệp, tổ chức là đơn vị ủng hộ, tài trợ và đại diện của đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ; kèm theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp của khoản ủng hộ, tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật.

Đơn vị thành viên phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và có văn bản xác nhận của công ty mẹ về khoản ủng hộ, tài trợ của từng đơn vị thành viên. 

Nguồn: GV Lawyers

Leave a Reply

Your email address will not be published.