Quy định mới về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba trong hoạt động xây dựng

Asian architect and engineer working at construction site

Ngày 10/3/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 20/2022/NĐ-CP (“Nghị định 20/2022”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Nghị định 20/2022 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2022, trong đó bổ sung quy định mới về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba.

Theo Nghị định 20/2022, từ ngày 01/7/2022, nhà thầu thi công xây dựng ngoài việc phải mua bảo hiểm bắt buộc cho người lao động thi công trên công trường, còn phải mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba. Phí bảo hiểm này được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Về thời hạn bảo hiểm:

Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba là khoảng thời gian cụ thể, tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc thời gian xây dựng căn cứ vào hợp đồng xây dựng và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

Về phạm vi bảo hiểm:

Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà theo quy định của pháp luật nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bồi thường cho bên thứ ba đối với những thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng, tài sản phát sinh trực tiếp trong quá trình thi công xây dựng và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Về số tiền bảo hiểm tối thiểu:

  • Đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng là 100 triệu đồng cho 1 người trong 1 vụ và không giới hạn số vụ tổn thất.
  • Đối với thiệt hại về tài sản và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) được xác định như sau:
  • Công trình có giá trị dưới 1.000 tỷ đồng, số tiền bảo hiểm tối thiểu là 10% giá trị công trình cho cả thời hạn bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất.
  • Công trình có giá trị từ 1.000 tỷ đồng trở lên, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối là 100 tỷ đồng cho cả thời hạn bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất.

Nguồn: GV Lawyer

Leave a Reply

Your email address will not be published.