Quy định mới về cung cấp dịch vụ truyền hình trên mạng Internet OTT

Ngày 01/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 71/2022/NĐ-CP (“Nghị định 71”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/2016/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình. Nghị định 71 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 với một số điểm mới đáng chú ý liên quan đến việc cung cấp dịch vụ truyền hình trên mạng internet (hay trên các nền tảng OTT (Over The Top)) của doanh nghiệp như sau:

1 Doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ truyền hình OTT xuyên biên giới vào Việt Nam phải được cấp phép

Theo khoản 3 Điều 1 của Nghị định 71, việc quản lý hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình tại Việt Nam bao gồm cả dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet cung cấp xuyên biên giới tới người sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định tại Nghị định 71 và quy định của pháp luật liên quan. Đồng thời cho phép doanh nghiệp duy trì hoặc chấm dứt dịch vụ cung cấp truyền hình cáp tương tự theo nhu cầu thị trường.

Như vậy, các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ truyền hình OTT xuyên biên giới vào Việt Nam phải được cấp phép và thực hiện thủ tục như doanh nghiệp trong nước.

2. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình OTT VOD không phải lập Đề án cung cấp dịch vụ

Theo khoản 4 Điều 1 của Nghị định 71, đối với loại hình dịch vụ truyền hình OTT, doanh nghiệp có thể lựa chọn 2 mô hình cung cấp dịch vụ truyền hình: (i) OTT cung cấp cả kênh chương trình và nội dung theo yêu cầu (VOD – Video on Demand) và (ii) OTT chỉ cung cấp nội dung VOD (OTT VOD).

Đối với dịch vụ truyền hình OTT VOD, doanh nghiệp chỉ cần thực hiện kê khai theo mẫu của Bộ Thông tin và Truyền thông, thay vì phải lập Đề án cung cấp dịch vụ.

3. Doanh nghiệp được chủ động biên tập, phân loại nội dung VOD

Khoản 11 Điều 1 của Nghị định 71 quy định việc biên tập nội dung VOD được phân thành 3 nhóm để thực hiện, gồm:

(i)            Đối với các chương trình tin tức, thời sự; các chương trình về chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã hội: phải được cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình sản xuất, biên tập trước khi cung cấp trên dịch vụ.

(ii)           Đối với phim: doanh nghiệp được chủ động thực hiện hoạt động phân loại phim theo tiêu chí phân loại do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định khi đáp ứng các điều kiện thực hiện phân loại phim theo quy định của Chính phủ và tự chịu trách nhiệm về kết quả phân loại. Trong trường hợp doanh nghiệp chưa bảo đảm điều kiện để thực hiện thì đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy quyền thực hiện phân loại đối với phim chưa được cấp Giấy phép phân loại phim hoặc Quyết định phát sóng.

(iii)          Đối với chương trình thể thao, giải trí: doanh nghiệp cung cấp dịch vụ được thực hiện hoạt động biên tập, phân loại trước khi cung cấp trên dịch vụ và hiển thị cảnh báo trong khi cung cấp dịch vụ, căn cứ theo nguyên tắc biên tập, phân loại và cảnh báo nội dung theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông và quy định của pháp luật liên quan, bảo đảm không vi phạm các điều cấm theo quy định pháp luật Việt Nam.

Như vậy, doanh nghiệp được chủ động biên tập, phân loại đối với các loại nội dung VOD là phim, chương trình thể thao, giải trí khi đáp ứng các điều kiện, tiêu chí theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

4. Việc biên dịch nội dung VOD phải bảo tồn sự trong sáng của tiếng Việt

Theo khoản 11 Điều 1 của Nghị định 71, việc biên dịch nội dung truyền hình VOD là phim, chương trình nước ngoài phải bảo đảm tôn trọng, bảo tồn sự trong sáng của tiếng Việt, bảo đảm không vi phạm các điều cấm theo quy định pháp luật Việt Nam. Nội dung biên dịch đối với từng loại chương trình (nếu có) được thực hiện biên tập, phân loại theo quy định.

5. Bản quyền nội dung trên dịch vụ truyền hình

Theo khoản 13 Điều 1 của Nghị định 71, các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu theo quy định của pháp luật được tiếp phát, truyền tải nguyên vẹn trên dịch vụ phát thanh, truyền hình tại Việt Nam thông qua thỏa thuận điểm nhận tín hiệu giữa cơ quan báo chí có Giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình và đơn vị cung cấp dịch vụ (quy định trước đây là không cần thỏa thuận về bản quyền).

Đồng thời, các nội dung truyền hình VOD, nội dung của dịch vụ giá trị gia tăng phải: 

(i) bảo đảm có văn bản chứng minh bản quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật; (ii) bảo đảm tính nguyên vẹn của chương trình, phim đã được phát trên kênh, bao gồm cả tên, biểu tượng (logo) của kênh chương trình; và (iii) bảo đảm tuân thủ hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận bản quyền; tính nguyên vẹn của nội dung chương trình sau khi được biên tập, phân loại theo quy định.

Leave a Reply

Your email address will not be published.