Quy định mới về mua bán giấy tờ có giá do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành trong nước

Ngày 30/7/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 12/2021/TT NHNN “Thông tư 12/2021”) quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành trong nước. Thông tư 12/2021 sẽ có hiệu lực từ ngày 27/10/2021 và có một số quy định đáng lưu ý sau đây:

1. Đối tượng áp dụng

Thông tư 12/2021 quy định về việc tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài (CNNHNN) mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do TCTD, CNNHNN khác phát hành trong nước (sau đây gọi là giấy tờ có giá) chưa đến hạn thanh toán mà bên mua nhận chuyển giao quyền sở hữu và không kèm theo cam kết bán, mua lại giấy tờ có giá hoặc bảo lưu quyền truy đòi (sau đây gọi là mua, bán giấy tờ có giá) và áp dụng cho Bên bán, Bên mua giấy tờ có giá bao gồm các đối tượng sau:

▪ TCTD, CNNHNN được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng bao gồm: ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính (sau đây gọi là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài).

▪ Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện mua, bán giấy tờ có giá với TCTD, CNNHNN.

2. 8 nguyên tắc mua, bán giấy tờ có giá

(1) TCTD, CNNHNN được mua, bán giấy tờ có giá phù hợp với nội dung mua, bán trái phiếu doanh nghiệp và/hoặc giấy tờ có giá khác ghi trong Giấy phép do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.

(2) Bên mua, Bên bán chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc mua, bán giấy tờ có giá phù hợp với quy định tại Thông tư 12/2021 và quy định của pháp luật có liên quan.

(3) Đồng tiền thực hiện trong giao dịch mua, bán giấy tờ có giá là đồng Việt Nam.

(4) Giấy tờ có giá được mua, bán thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên bán và chưa đến hạn thanh toán hết gốc và lãi; Bên bán có cam kết giấy tờ có giá không có tranh chấp, được phép giao dịch theo quy định của pháp luật, không trong tình trạng đang được chiết khấu, tái chiết khấu.

(5) TCTD, CNNHNN mua, bán trái phiếu phù hợp với quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán, Nghị định của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, các văn bản khác hướng dẫn Luật Chứng khoán, quy định của pháp luật có liên quan và quy định tại Thông tư 12/2021.

(6) TCTD, CNNHNN chỉ được mua kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi có thời hạn còn lại dưới 12 tháng. Thời hạn còn lại là khoảng thời gian được xác định từ ngày thanh toán tiền mua giấy tờ có giá đến ngày đến hạn thanh toán hết gốc, lãi của giấy tờ có giá đó.

(7) CNNHNN không được mua trái phiếu chuyển đổi.

(8) Đối với giấy tờ có giá của công ty tài chính hoặc công ty cho thuê tài chính phát hành, TCTD, CNNHNN chỉ được mua, bán với tổ chức (bao gồm cả TCTD, CNNHNN).

3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải có Quy định nội bộ về mua, bán giấy tờ có giá

Điều 5 của Thông tư 12/2021 quy định, TCTD, CNNHNN căn cứ vào Luật các TCTD, Thông tư 12/2021 và quy định của pháp luật liên quan để ban hành quy định nội bộ về mua, bán giấy tờ có giá phù hợp với mô hình quản lý, đặc điểm, điều kiện kinh doanh, đảm bảo an toàn hoạt động cho TCTD, CNHNNN. Quy định nội bộ phải cụ thể hóa trách nhiệm và nghĩa vụ của từng bộ phận, cá nhân liên quan, có quy trình nghiệp vụ và quy định quản lý rủi ro đối với hoạt động mua bán giấy tờ có giá.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *