Sửa đổi, bổ sung quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Ngày 05 tháng 3 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định 08/2023/NĐ-CP (“Nghị Định 08/2023”) sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế với một số nội dung mới đáng chú ý sau đây:

 1. Doanh nghiệp phát hành trái phiếu được thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác theo phương án phát hành đã công bố

Đối với trường hợp chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước, nếu doanh nghiệp phát hành không thể thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ gốc, lãi trái phiếu bằng đồng Việt Nam theo phương án phát hành đã công bố cho nhà đầu tư thì doanh nghiệp có thể đàm phán với người sở hữu trái phiếu để thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác với điều kiện doanh nghiệp pháp hành phải theo quy định tại Điều 1 của Nghị Định 08/2023:

 • Tuân thủ quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, bao gồm quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
 • Nhận được sự chấp thuận của người sở hữu trái phiếu.
 • Công bố thông tin bất thường và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tình trạng pháp lý của tài sản sử dụng để thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

2. Doanh nghiệp được thay đổi điều kiện, điều khoản (bao gồm kỳ hạn) của trái phiếu đã phát hành

Đối với trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phát hành trước ngày 16 tháng 9 năm 2022 (tức ngày Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (“Nghị Định 65/2022”) có hiệu lực) và còn dư nợ đến thời điểm Nghị Định 65/2022 có hiệu lực, doanh nghiệp phát hành được thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu đã phát hành với các nguyên tắc/điều kiện sau:

 • Việc thay đổi điều kiện, điều khoản được cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp phát hành thông qua (1).
 • Việc thay đổi điều kiện, điều khoản được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận (2).
 • Thông tin về việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu phải được doanh nghiệp phát hành công bố thông tin bất thường theo quy định (3).
 • Trường hợp kéo dài kỳ hạn của trái phiếu thì thời gian tối đa không quá 02 năm so với kỳ hạn tại phương án phát hành đã công bố cho nhà đầu tư (4).

Đối với điều kiện (2), trước đó theo Nghị Định 65/2022, doanh nghiệp không được thay đổi kỳ hạn của trái phiếu đã phát hành.

Đối với điều kiện (3), trường hợp người sở hữu trái phiếu không chấp thuận thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu thì doanh nghiệp phát hành có trách nhiệm:

 • Đàm phán để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư;
 • Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với người sở hữu trái phiếu theo phương án phát hành trái phiếu đã công bố cho nhà đầu tư (kể cả trường hợp việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu đã được người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu trở lên chấp thuận) trường hợp có người sở hữu trái phiếu không chấp thuận phương án đàm phán.

3 Ngưng hiệu lực thi hành đối với một số quy định tại Nghị Định 65/2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023

Nghị Định 08/2023 quy định về việc ngưng hiệu lực thi hành đối với một số quy định tại Nghị Định 65/2022 đến hết ngày 31/12/2023, cụ thể bao gồm:

 • Quy định về việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân tại Điều 1.6 của Nghị Định 65/2022.
 • Quy định về thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt phát hành tại Điều 1.7, 1.8 của Nghị Định 65/2022. Riêng các đợt chào bán trái phiếu đã gửi nội dung công bố thông tin trước đợt chào bán cho Sở giao dịch chứng khoán trước ngày 05 tháng 3 năm 2023 mà chưa hoàn thành việc phân phối trái phiếu thì tiếp tục thực hiện theo quy định về thời gian phân phối tại Điều 1.7, 1.8 nói trên.
 • Quy định về kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu tại Điều 1.9 của Nghị Định 65/2022.

Nghị Định 08/2023 sẽ có hiệu lực từ ngày ký ban hành, tức ngày 05 tháng 3 năm 2023.

Leave a Reply

Your email address will not be published.